Започва изплащането на суми от четвъртата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД

На основание чл.99, ал.4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират, че от 09:00 часа на 30 март 2021 г. (вторник) започва изплащането на суми, включени във четвъртата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н). Общата сума във четвъртата частична сметка за разпределение е 250 млн. лева.

Изплащането на сумите от четвъртата частична сметка се извършва чрез клоновата мрежа на „УниКредит Булбанк” АД, като таксите и комисионите за извършваните операции се дължат от лицата, получаващи средствата, и са съгласно тарифата за таксите и комисионите на „УниКредит Булбанк” АД.

Четвъртата частична сметка е изготвена в изпълнение на разпоредбата на чл.95, ал.1 от ЗБН, съгласно която синдикът изготвя частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с приети по смисъла на чл.69, ал.1 вземания съобразно реда, привилегиите и обезпеченията, и одобрена от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките на основание чл.99, ал.1 от ЗБН.

Всеки кредитор на КТБ АД (н) може да провери каква е разпределената му за получаване сума в Единния портал за заявяване на електронни административни услуги към Агенцията по вписванията на Република България: portal.registryagency.bg, раздел „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел”, подраздел „Справки”, по партидата на КТБ АД (н) – ЕИК:831184677, в раздел „Обявени актове по несъстоятелност”. Подробно описание на стъпките за достигане до публикуваната четвърта частична сметка за разпределение можете да намерите на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел „Въпроси и отговори”.

Допълнителна информация, свързана с изплащането на средствата от четвъртата частична сметка за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н), можете да получите всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10, или на следните телефони: 070018888, 02/8015498, 02/8015495 и 02/8015436.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО ПОЛУЧАВАНЕ НА СУМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧЕТВЪРТАТА ЧАСТИЧНА СМЕТКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИЕТИ ВЗЕМАНИЯ КЪМ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД (в несъстоятелност)

В: Как да разберете дали вземането Ви е включено във четвъртата частична сметка за разпределение на суми между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н)?

О: Четвъртата, както и всички предходни частични сметки за разпределение, е обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на КТБ АД (н) с ЕИК:831184677. Достъпът до нея е абсолютно свободен - не е необходим електронен подпис или друг вид сертификат. Подробно описание на стъпките, които трябва да предприемете, за да достигнете до публикуваната в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел четвърта частична сметка за разпределение, можете да намерите тук.

В: Кога започва изплащането на сумите, определени във четвъртата частична сметка за разпределение?

О: Изплащането на вземанията на кредиторите от четвъртата частична сметка за разпределение започва от 30 март 2021 г. и приключва след изтичането на 5-годишния давностен срок, който започва да тече от същата дата.

В: Как/къде мога да получа разпределената ми сума, определена в четвъртата или някои от предходните частични сметки за разпределение?

О: Обслужващата банка, която изплаща вземанията на кредиторите от четвъртата и предходните частични сметки за разпределение, е „УниКредит Булбанк” АД. Средствата, подлежащи на изплащане, можете да получите във всеки един от офисите на обслужващата банка в рамките на работното им време. Информация за клоновата мрежа на „УниКредит Булбанк” АД можете да намерите тук.

В: Какви документи са ми необходими, за да получа разпределената ми сума?

О: Документ за самоличност и всички други документи за извършване на идентификация на вложителя.

В: Ако след 20.06.2014 г. съм сменил документа си за самоличност и не съм подал актуална информация за това в КТБ АД (н) след смяната му – какво да направя?

О: Следва да посетите КТБ АД (н) на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10 и да подадете заверено копие на документа за самоличност, ведно с молба за актуализиране на данните. Молбата може да бъде подадена и по пощата на следния адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10 или сканирана по e-mail: contact@corpbank.bg. Актуалните лични данни ще бъдат предоставени своевременно за актуализация в системата на „УниКредит Булбанк” АД.

В: Може ли друг от мое име да получи разпределената ми сума?

О: Да, възможно е друг да получи разпределената Ви сума, чрез нотариално заверено пълномощно по примерен образец, който можете да намерите тук.

В: Какви документи са необходими на упълномощеното от мен лице, за да получи разпределената ми сума?

О: Документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец. В някои случаи може да са необходими и други документи съгласно вътрешните правила на „УниКредит Булбанк” АД.

В: Мога ли веднага да изтегля в брой от „УниКредит Булбанк” АД разпределената ми сума от четвъртата частична сметка?

О: Да, съобразно правилата на „УниКредит Булбанк” АД.

В: Ако при посещението ми в „УниКредит Булбанк” АД се окаже, че ме няма в списъка за получаване на средства от четвъртата частична сметка за разпределение, а в обявената в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел четвърта частична сметка за разпределение фигурирам с определена сума – какво да направя?

О: Следва да подадете писмено възражение пред синдика на КТБ АД (н).

В: Ако при посещението ми в „УниКредит Булбанк” АД се окаже, че сумата, която трябва да получа е различна от тази във четвъртата частичната сметка, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – какво да направя?

О: При изплащане на сумите от четвъртата частична сметка на обслужващата банка се дължат комисиони съгласно условията на обслужващата банка. В случай че сумата, която следва да получите от четвъртата частична сметка, преди удържане на комисионата от обслужващата банка, е различна от тази, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, можете да подадете писмено възражение пред синдика на КТБ АД (н).

В: Ще бъдат ли изплатени вземания на лицата, подали възражения срещу списъка на кредиторите по реда на чл.66, ал.6 във връзка с чл.68 от Закона за банковата несъстоятелност?

О: ЗЗа вземанията на кредиторите, подали възражение по реда на чл.66, ал.6 във връзка с чл.68 от Закона за банковата несъстоятелност, включени в списъците по чл.66, ал.7, т.2 и 3 от Закона за банковата несъстоятелност, е заделена съответната сума в сметката за разпределение. След произнасяне на съда с влязъл в сила съдебен акт, с който е уважено възражението на кредитора, заделената сума ще бъде разпределена в съответствие с него, като КТБ АД (н) ще подаде информация за това към „УниКредит Булбанк” АД.

В: Получих разпределената ми сума, определена във четвъртата частична сметка за разпределение, но имам да получавам още средства от депозита си в КТБ АД (н) – кога ще ги получа?

О: След набиране на достатъчно парични средства в масата на несъстоятелността, синдикът на КТБ АД (н) ще състави следваща сметка за разпределение, която ще бъде изпълнявана в съответствие с Глава VIII от Закона за банковата несъстоятелност.

В: Откъде мога да получа допълнителна информация, свързана с изплащането на средствата от четвъртата или някои от предходните частични сметки за разпределение на суми между кредиторите на КТБ АД (н)?

О: Допълнителна информация, свързана с изплащането на средства от частичните сметки за разпределение на приети вземания към КТБ АД (н), можете да получите всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10, или на следните телефони: 070018888, 02/8015498, 02/8015495 и 02/8015436.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси