ИАНМСП ще проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-2.003-0001

logo1logo2logo3

На 19.10.2018 г. /петък/ от 11:00 ч. ИАНМСП ще проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“.

По време на събитието ще бъдат представени основните дейности и резултати по Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, който се реализира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Място на провеждане на пресконференцията: заседателната зала на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), адрес: 1000 София, ул. "Леге" № 2-4

Проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментари

Задължително поле