Инвестициите се свиват с 10%

Най-много инвестиции се правят за увеличаване на производствения капацитет.

За 2020 г. очакват спад с 9,1%

Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 10,5% по-малко в сравнение с предходната 2018 г., показва анкета на НСИ сред промишлените предприятия. Най-голям дял в инвестициите през 2019 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (40,5%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (23,7%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18,7%).

За 2020 г. прогнозите са за намаление на инвестициите в промишлеността с 9,1%, като 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

Догодина отново производството на стоки за междинно потребление ще формира най-голям дял от инвестициите - 37,6%. След него се нареждат енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки съответно с 31,9% и 16,1%.

По цел на инвестициите през 2020 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 39,3% от общия обем на вложенията в промишлеността. На второ място с 29,8% дял са предвидените инвестиции за заместване на износено оборудване, следвани от вложенията за автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови технологии с дял от 17,8%, и за опазване на околната среда и др. с 13,1%.

Коментари

Задължително поле