Психологът Росен Йорданов: Между любовта и ревността няма нищо общо

Двама шофьори на ден у нас минават на ток Над 68% ръст на регистрациите на електромобили само за година

Ограничено е движението по пътя Сопот-Карлово заради катастрофа

Вижте акцентите в броя на вестник „Труд“ в понеделник, 21 януари 2019

СДВР издирва извършители на грабеж и побой

Акция „димяща кола“ в София КАТ глобява с 50 лева, ако автомобилът пуши над нормата

Тунел със система за вентилация и пречистване на въздуха откриха в Хонконг Той е на стойност 4,6 милиарда долара

Християнсоциалният съюз в Германия с нов лидер МВР шефът Хорст Зеехофер се оттегли след 10 г. на поста

Купуваме по-скъпо сирене, масло и мляко Ядем круши от Холандия и Южна Африка, джинджифил - от Перу

Министър Желязков: Поне милиард трябват през следващите години за модернизация на БДЖ

Хипнотизираща меланхолия с Баришников в България Четири биса за великия балетист

Скатов по заледения скат на живота Българинът е първият в света, покорил 8-хилядник като веган, без шерп и кислород

Ген. Константин Попов: Ще имаме нови самолети след 3-4 години

Оставиха в ареста петимата, обвинени за финансиране на тероризъм

Индийското правителство уволни двама директори на Пенджабската национална банка Причината е, че не успели да предотвратят измама за 2 милиарда долара

Институтът за модерна политика разработи законопроект срещу нахлуването на джендър-идеологията в образователната система

Борислав Цеков

Законопроект срещу нахлуването на джендър-идеологията в образователната система чрез проекти на неправителствени организации разработи екип на Института за модерна политика (ИМП), съобщиха от неправителствената организация.

„Предлагаме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, според които включването на деца и ученици в дейности по проекти и инициативи на НПО може да става само след изрично писмено съгласие на техните родители или настойници“, обясни Борислав Цеков, доктор по конституционно право и основател на ИМП. Предвижда се свободата на родителите да осигуряват ценностното възпитание на децата и учениците в съответствие със своите убеждения да бъде прибавена като един от принципите на образованието в България.

В мотивите към законопроекта ИМП посочва, че международните актове по правата на човека гарантират правата и отговорностите на родителите да се грижат за ценностното и идеологическо възпитание на децата. Действащият закон у нас обаче практически е лишил родителите от тези права и ги е прехвърлил изцяло на държавата.

Сега в чл. 11 от закона има забрана за налагане на идеологиии в образователната система, но не са предвидени конкретни механизми за предотвратяване нахлуването на различни идеологически, в т.ч. ненаучни, доктрини чрез неправителствения сектор. Свидетели сме, че децата и учениците са включвани в дейности по проекти, програми и инициативи на неправителствени организации. Част от тях несъмнено са полезни. Други обаче са подчинени на идеологически възгледи, по които няма научен консенсус или са лишени от авторитетна научна аргументация, а в обществото са възприемани противоречиво. Типичен пример са различните анкети, обучения, открити уроци и разпространение на информационни материали на неправителствени организации, които пропагандират ненаучната теория, че полът се определя не от биологичното зачатие и генетичния код на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоидентификация. Целта на законопроекта на ИМП е да въведе гаранции за родителски контрол относно разпространяваните в учебните заведения идеологически доктрини, а не да се разчита само на преценката на държавните чиновници от системата на образованието.

От ИМП ще проведат консултации с парламентарните групи, които изразят интерес към законодателната инициатива.

Пълният текст на законопроекта:

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
(Обн., ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп., ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., изм., ДВ. бр. 105 от
30.12.2016 г., изм., ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. и доп., ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., изм.,
ДВ. бр.24 от 16.03.2018 г.)
§. 1. В чл. 3, ал. 2 се създава нова т. 12:
„12. Зачитане на отговорността, правата и задълженията на родителите и законните
настойници за възпитанието на децата и учениците, в съответствие с чл. 5 и чл. 14, т. 2 от
Конвенцията за защита на правата на детето (приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г.
ратифицирана с решение на Великото народно събрание от 11.04.1991 г. – ДВ, бр. 32 от
23.04.1991 г., в сила от 3.07.1991 г. )“.
§ 2. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) Институция в системата на предучилищното и училищното образование може да
включва деца и ученици в дейности, осъществявани по проекти, програми и инициативи
на юридически лица с нестопанска цел, само след като информира родителите или
законните им настойници за целите и съдържанието на дейностите и получи тяхното
изрично писмено съгласие“.

М О Т И В И

Настоящият законопроект има за цел да въведе конкретни гаранции за зачитане
на правата и отговорностите на родителите относно ценностното и идеологическо
възпитание на децата и учениците от страна на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование.
Международните актове по правата на човека изрично гарантират, че родителите
имат права, отговорности и задължения за възпитанието на децата, които държавата, в
лицето на образователната система, не може да отнема, ограничава или замества.
Така например:
– в чл. 18, т. 5 от Международния пакт за гражданските и политическите права е
предвидено, че „държавите-страни по този пакт се задължават да зачитат
свободата на родителите или на законните настойници, да осигуряват
религиозното и моралното възпитание на своите деца съобразно собствените си
убеждения“.
– чл. 2 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи постановява, че държавата следва да „уважава
правото на родителите да дават на своите деца образование и обучение в
съответствие със своите религиозни и философски убеждения“.
– в чл. 5 от Конвенцията на ООН за правата на детето на държавите е възложено
да зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите, респ. на
законните настойници, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на
способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от
него на правата, признати в тази Конвенция“. Пак там, в чл. 11, т. 2 е закрепено
задължението на държавите-страни по конвенцията „да осигурят ръководството
на детето при упражняването на това негово право по начин, съответствуващ на
развитието на способностите на детето“.
В контекста на тези задължения, предвидени в международните договори, по
които Република България е страна, следва да се подчертае, че действащият Закон за
предучилищното и училищното образование съдържа редица дефицити. Свободата на
родителите да осигуряват ценностното възпитание на децата в съответствие със своите
убеждения не е напълно гарантирана, не е включена и сред принципите, на които следва
да се основава образованието като национален приоритет (чл. 3, ал. 2). Тъкмо
обратното, тази свобода е практически отнета в полза на държавата, която чрез
институциите на предучилищното и училищното образование разполага с всички
механизми и възможности да насочва и контролира идеологическото формиране на
децата и учениците без оглед на мнението и отношението на техните родители или
настойници.
В чл. 11, ал. 2 от закона е въведено необходимото и важно ограничение, че: „в
системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на
идеологически и/или религиозни доктрини“. Заедно с това обаче не са предвидени
реални и конкретни механизми срещу налагането на идеологически, в т.ч. ненаучни,
доктрини. Свидетели сме, че в институции от системата, децата и учениците са
включвани в дейности по различни проекти, програми и инициативи на
неправителствени организации. Част от тези дейности са полезни, допринасят за
постигане на образователните цели и се основават на универсално споделени ценности
и идеи, в съответствие с достиженията на съвременната наука. Други подобни дейности
обаче са подчинени на идеологически възгледи, по които няма научен консенсус или
дори са лишени от авторитетна научна основа и аргументация. По този начин в детските
градини и училищата потенциално могат да проникват и да бъдат представяни и налагани като универсални различни идеологически постановки, които в науката и в
обществото са противоречиво възприемани, а част от родителите напълно отхвърлят,
защото не съответсват на техните философски убеждения. Такива дейности оказват
влияние върху формирането на мирогледа и ценностната ориентация на подрастващите,
без обаче техните родители и настойници да имат предвидената в международните
актове по правата на човека свобода да се грижат и да „ръководят“ ценностното и
идеологическо развитие на своите деца. Това е етатистки подход, при който държавата
е монополизирала този въпрос в разрез с правата на родителите.
Проблемът възниква с особена отстрота, когато в образователната система са
допускани недържавни организации, които провеждат свои инициативи.
Типичен пример в това отношение са различните анкети, обучения, открити
уроци, разпространение на информационни материали и др.под., осъществявани от
неправителствени организации, които са базирани на джендър-идеологията – т.е. на
ненаучната теория, че полът се определя не от биологичното зачатие и генетичния код
на човека, а от неговия личен психически и волеви избор и самоидентификация. В
съчетание с липсата на възможности за контрол от страна на родителите по отношение
на доктрините и идеологиите, които се разпространяват в институциите на
предучилищното и училищното образование, практическият резултат е –
индоктриниране на децата и учениците с идеологически доктрини в нарушение на
цитираната забрана по чл. 11, ал. 2 от закона.
Ето защо, този законопроект предлага:
1. Изрично включване на свободата на родителите да осигуряват ценностното
възпитание на децата и учениците в съответствие със своите убеждения, като
един от основните принципи на образованието в Република България, в
съответствие с международните актове по правата на човека.
2. Въвеждане на принципа на информираното съгласие, който гарантира на
родителите, че могат да осъществяват ефективен контрол върху идеологическите
и ценностни аспекти на образованието, когато неправителствени организации са
допускани в институциите на предучилищното и училищно образование да
осъществяват дейности по проекти, програми и инициативи и да разпространяват
информационни материали.
Прилагането на предложените със законопроекта разпоредби не налага промени
в структурата на администрацията или в бюджета и финансирането на образователната
система.
ВНОСИТЕЛИ:

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (2)

  1. Какво съгласие на родители какви врели некипели ? Тези чужди струкгури спокойно могат да промият и излъжат родителите.
    Това е неработеща схема , по скоро ще улесни чуждите служби.
    Направо забранявай, нарушителите вкарвай в затвора !
    Забраняваяй и НПО тата забранявай всякаква намеса от чужбина !

  2. Мдааа, поредните подготвителни мероприятия за приемането на тази oтвpaтителна и насочена срещу природата на човека конвенция!!!!!! Утре copосоиди и гepбepасти ще ревнат: „Ама няма страшно, бе, ето, ние си имаме програма за защита на дечицата!!!! Гадни пpoдaжни мижитypки!!!!!

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.