Какво да работят общинските съветници, забраните са прекалени

Те са публични фигури и не трябва да използват големите пари и активи, които контролират

На ход е парламентът

Със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), който влезе в сила точно преди година, бяха допълнени изискванията за „несъвместимост“ на общинските съветници, които са описани иначе в чл. 34, ал. 5, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

„Несъвместимостта“ – това е забрана да се упражнява професия или дейност паралелно с публичната позиция, която човек заема. Забрана, която има много важно значение за недопускане на корупционни практики и злоупотреба с власт.

Новите правила за „несъвместимост“ са спорни, меко казано. Това наложи със специален закон от март 2018 г. Народното събрание да отложи действието им за новия мандат на общинските съвети. Така те ще бъдат валидни за всички над 5100 общински съветници в България чак от 1 декември 2019 година.

Спазването на режима за „несъвместимост“ блокира възможността да се използва публична позиция за разширяване на собствен бизнес. При установяването на „несъвместимост“ на общински съветник, неговият мандат се прекратява предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия. Това е добре, обаче то трябва да се става по прецизни правила.

Новите правила в някои отношения са удачни, обаче в други се разминават с реалността, защото създават ограничения за сключване на договори с общините и с дружества и предприятия извън общината, в която някой е съветник и упражнява публична власт.

Какво предвижда новата т. 3, на чл. 34, ал. 5 от Закона за местното управление и местната администрация? Той предвижда забрани, които касаят регистрираните еднолични търговци (ЕТ) или дружествата, в които участва съветникът. „Участие“ – това е, ако съветникът членува в управителен или контролен орган на дружеството, или ако е управител или контрольор и притежава дялове или акции в капитала му.

От 1 декември 2019 г. се предвижда общинският съветник като ЕТ или дружеството, в което участва съветник, да няма право да сключва какъвто и да било договор: първо – с общината, в която е съветник, второ - с общинско търговско дружество (такова, в което която и да е община притежава 1% от дяловете и акциите) и трето - с общинско предприятие, както в общината, в която е съветник, така и във всяка друга.

Не е поставено никакво специално условие относно договорите, поради което забраната обхваща всякакви видове – за наем, обществени поръчки, продажби на вещни права, концесии и др. Визират се възмездни, но и безвъзмездни договори.

Какво означава това на практика?

В момента всички общопрактикуващи лекари, както законът повелява, са организирали своята дейност като еднолични търговци (ЕТ). На много места в страната, в села и градове, те ползват под наем помещения, които са общинска собственост. Предвижданата забрана обхваща тези договори и поставя съветниците в мандата от 2019 до 2023 г. в ситуация на „несъвместимост“. Подобно е положението, при което съветникът като едноличен търговец или дружество, в което той участва, ползва под наем за срок от 1 година общинска земеделска земя.

Буквалното тълкуване на нормата означава, че съветникът ще е в „несъвместимост“ и ако от негов магазин (който стопанисва като ЕТ) с фактура се закупят от общината някакви стоки на дребно. Доколкото ВиК дружествата или Топлофикациите са с участие на съответните общини в капитала, съветникът ще се окаже в „несъвместимост“, ако неговият ЕТ има договор за доставка със съответния оператор.

След 1 декември т. г. такива съветници имат две алтернативи. Или да си прекратят предсрочно мандата (с оставка или с решение на Общинската избирателна комисия, или да си прекратят договора в съответното дружество, който е съконтрагент на общината, общинските дружества или предприятия.

Забраната не обхваща договорите, сключвани от съветниците в качеството им на физически лица с община, дружество или предприятие, в това число и трудовите. Както и до сега, няма пречка кметът да назначава с трудов договор съветник за директор на детска градина или съветникът да работи като служител (но не и като ръководител), в общинско дружество или предприятие в общината.

Действащият закон не дава отговор и на въпроса: как ще се постъпва с договори при заварено положение? Ще бъдат ли в „несъвместимост“ съветници, чиито ЕТ и дружества са сключили договори преди 1 декември т. г.?

Забраните очевидно трябва да бъдат коригирани. Тук не става дума за спиране на нечий бизнес. Съветниците са публични фигури, натоварени с власт – те сами са пожелали да бъдат такива и трябва да търпят ограничения в своите бизнесначинания – така, че да не използват в своя полза големите общински пари и активи, които контролират. Но тези ограничения трябва да се налагат прецизно.

Как може да да стане това?

Трябва да отпадне забраната търговците, свързани с общински съветници да сключват сделки с предприятия или дружества на другите 264 общини извън тази, в която са на публична длъжност. Защо съветник от Русе, чиито ЕТ произвежда мебели, да не може да ги продава на общински предприятия или дружества в община Петрич, примерно?

Трябва да остане забраната търговците на съветниците да сключват договори с общините, в които са избрани и в техните дружества и предприятия. Често тези договори не се разглеждат от общинския съвет. Въпреки това лобирането е факт и известна част от дейците на местното самоуправление се включват в местната политика именно, за да протежират частната си дейност. Но и тук забраната може да се прецизира - да обхване дружествата, в които съветникът притежава поне 25% и да касае договори с висок икономически интерес – обществени поръчки, концесии, усвояване фондове на ЕС.

В борбата с корупцията ефект могат да имат не общите и прекалено раздути, а концентираните и точни закони. На ход е Народното събрание.

* Авторът e бивш председател на Комисията за конфликт на интереси

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи