Как да назначим работник от друга държава в България

Въпрос: Kаква е процедурата за назначаване по трудов договор на гражданин от друга държава на ЕС, например Гърция? Предварително благодаря!

Зл. Колева, гр. Ловеч

Отговор: Съгласно чл. 49, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са упражнили правото си на свободно движение, при пребиваването си в Република България имат всички права и задължения според българските закони и международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Ето защо трудовия договор с гражданин на Република Гърция може да бъде сключен за неопределено време на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ).

В тридневен срок от сключването на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (чл. 62, ал. 3 от КТ). Поради обстоятелството, че уведомлението за сключения трудов договор се изпраща до Национална агенция за приходите, следва да се обърнете към тях по компетентност за отговор на поставеното запитване, как да бъде осъществена процедурата по регистрация на трудовото правоотношение на работника или служителя. Условията и редът, при които гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства.

Правото на свободно движение на български работници на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, както и на работници - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на територията на Република България е гарантирано от чл. 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ, L 141/1 от 27 май 2011 г.).

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация