Как да прилагам GDPR, ако във фирмата ми има синдикати

Въпрос: Здравейте, Във връзка с прилагането на Общ регламент за защита на данните (GDPR), искам да попитам дали работодателят може да събира и превежда синдикален членски внос, като удръжки по ведомост от трудовото възнаграждение на работници и служители, членове на синдикалните организации.

П. Жеков, гр. София

Отговор: В съответствие с приети указания на 2 юли 2018 г. от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.

В примерен неизчерпателен списък на КЗЛД за случаи, в които не се изисква съгласие, са изброени: лекари, зъболекари и фармацевти; адвокати; работодатели; публични органи (държавни и общински); учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения); банки и други кредитни институции; застрахователи; предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; куриерски фирми и други пощенски оператори; предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации); обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.); хотелиери и туристически агенции; управителите на етажна собственост (домоуправители); копирни услуги; преводачи; журналисти, фотографи и видеооператори; религиозни, политически, обществени и синдикални организации; други.

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните (GDPR). Като изрични изключения са посочени случаите, при които обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. В указанията на КЗЛД изрично е посочено, че личните данни се събират и обработват за целите на трудово правоотношение. В тези случаи работникът или служителят няма истински свободен избор и не е в състояние да откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до неблагоприятни последици за него, поради очевидната неравнопоставеност между двете страни. В допълнение, взаимоотношенията между субектите на данни и техните работодатели или органи по назначаване, включително и по отношение обработването на лични данни, изчерпателно се уреждат от трудовото законодателство, индивидуалните и/или колективните трудови договори. При тези обстоятелства условието за законосъобразност на обработването на лични данни е законово задължение и/или изпълнението на договор.

Коментари

Задължително поле