Качват в интернет анексите към обществените поръчки

В интернет ще се публикуват всички документи, свързани с обществените поръчки, включително договори, рамкови споразумения и анексите към тях, както и договори с подизпълнители. Това гласят промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети от Министерски съвет. Целта на промените е да обезпечат по-нататъшното развитие на процеса по въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки в страната, пише в мотивите към законопроекта.

Промените засягат и поръчките на ниски стойности. Предлага се освен обявите за събиране на оферти, в регистъра на обществените поръчки (РОП) да се публикуват и поканите до определени лица, с което се разширява публичността при този ред на възлагане. Друга важна промяна при тези поръчки е подаването на Единен европейски документ за обществени поръчки вместо декларации, изготвени от възложителя. Така се уеднаквяват правилата за деклариране на различни обстоятелствата от кандидатите за обществени поръчки.

Коментари

Задължително поле