КПКОНПИ установи конфликт на интереси при Александър Манолев

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение, с което установи конфликт на интереси при Александър Манолев – в качеството му на заместник – министър на икономиката и като такъв член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Манолев е оказал влияние на други органи и лица в частен интерес на свързано с него лице, във връзка с мониторинга по изпълнение на договора за отпускане на финансова помощ, свързан с функционирането на обект „Жилищна сграда – къща за гости“, находяща се в гр. Сандански.

Пълният текст на решението:

Р Е Ш Е Н И Е

№ РС - 10473 - 19 - 063

гр. София, 10.10.2019 г.

Днес, 10.10.2019 г., Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, в състав:

Заместник – председател: Антон Славчев

Член: Антоанета Цонкова

Член: Пламен Йоцов

Член: Силвия Къдрева

У С Т А Н О В И:

Производството е образувано по реда на чл. 71, ал. 1, пр. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), въз основа на сигнал, който е регистриран в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с рег. № ЦУ01/10473/18.04.2019 г.

Сигналът е подаден срещу Александър Д. Манолев – заместник-министър на икономиката и член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

По същество, сигнала се твърди, че Александър Д. Манолев, с нотариален акт за учредяване на право на строеж на недвижим имот от 13.02.2013 г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт за учредяване право на строеж на недвижим имот от 25.10.2013 г., е учредил на ЕТ „********“ право на строеж на „Жилищна сграда – къща за гости“, басейн и ограда в собствения си поземлен имот с идентификатор № ******** по кадастралната карта на гр.С., както и правото да извърши всички мероприятия, предвидени в част „вертикална планировка“, да реализира озеленяване по одобрения проект, както и да извърши всички мероприятия по план за паркоустройство във връзка с подадено от ЕТ „********“ заявление за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. с наименование “Изграждане на жилищна сграда за гости в УПИ ******** „а“, отдел 199, подотдел „а“, м. „********“ гр. С. /необходимо условие, за да отговаря кандидатът за подпомагане на изискванията за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР/. С договор за отдаване под наем на земеделска земя от 01.10.2011 г. е предоставил на А. Б. Д. ползването на собствената си земеделска земя – лозе с площ от 9,7 дка., представляваща имот № ********, находящ се в землището на с.К./ необходимо условие, за да отговаря кандидатът за подпомагане на изискванията за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР/. Предоставил е средства за осъществяване на инвестицията по проекта, предавайки в собственост на ЕТ „********“ по договор за паричен заем от 03.08.2015 г. сума от 700 000лв., в качеството си на управител и представител на „********“ ЕООД. Представлявал е ЕТ „********“ като упълномощено лице, при извършената проверка на място преди плащане на осъществената инвестиция по проекта, като е предоставил и документи, свързани с нея, изискани от експерти от Регионален технически инспекторат – Б., съгласно контролен лист от 27.11.2015 г.

Договорът с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проекта на ЕТ „********“ е сключен на 06.10.214 г.

Към сигнала са приложени следните доказателства: Нотариален акт от 13.02.2013 г., нотариален акт от 25.10.2013 г., договор за паричен заем от 03.08.2015 г., договор за отдаване под наем на земеделска земя от 01.10.2011 г., документи, касаещи извършена проверка на място преди плащане по проекта на ЕТ „********“ и писмо с изх.№ 11-185/18.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите с приложения.

От ръководителя на Главния инспекторат към Министерски съвет са изискани и представени доказателства за служебното качество на Манолев, като заместник-министър на икономиката.

От ръководителя на Инспектората към Министерство на земеделието, храните и горите са изискани доказателства за служебното качество на Манолев, като член на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и такива, свързани със сключения договор за отпускане на финансова помощ, по подаденото заявление за подпомагане от ЕТ „********“.

Служебно е извършена справка в Търговския регистър, в Регистър НБД „Население“ и Регистър НОИ.

С писмо изх.№ ЦУ01/18628/09.09.2019 г. от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Б. са изискани и представени следните доказателства: пълномощно с рег. № 32912 от 27.10.2015 г., протокол за разпит на свидетел от 22.04.2019 г., договор за наем на земеделска земя от 01.10.2011 г., писмо с изх.№ 24-00-54/03.06.2019 г. на Министерство на икономиката, писмо с изх.№ 12887/26.06.2019 г. от „***“ ЕАД, писмо с изх.№ 12131/17.06.2019 г. от „***“ ЕАД, съдебно-икономическа и банкова експертиза, заявление за подпомагане, заявка за плащане по Мярка 311 – Разнообразяване към неземеделски дейности, заявление за категоризиране на място за настаняване, Постановление за привличане на Александър Д. Манолев в качеството на обвиняем от 25.04.2019 г., писмо с изх.№ 01-6500/6672/о4.09.2019 г. на ДХ „Земеделие“, документи удостоверяващи плащане към Община С., местни данъци и такси, писмо с рег.№ Е-1772/03.05.2019 г. на „***“, пълномощно с рег.№ 2363 от 07.02.2013 г., пълномощно с рег.№ 10290 от 27.04.2016 г., нотариален акт за учредяване право на строеж на недвижим имот и договор за гражданско дружество от 26.05.2017 г.

С молба вх.№ ЦУ01/18965/17.09.2019 г. Александър Д. Манолев, чрез пълномощника си адв. А. е изискал да бъде запозната с конкретно посочени материали по преписката и е получил копие от тях. Допълнително са предадени и копия от предоставените от Окръжна прокуратура – Б. документи.

На основание чл. 72, ал. 5 от ЗПКОНПИ Александър Д. Манолев е поканен на изслушване на 18.09.2019 г.

С молба вх.№ ЦУ01/18966/17.09.2019 г. Александър Д. Манолев, чрез пълномощника си адв. А. е поискал промяна на определената дата за изслушване, поради служебна ангажираност на упълномощения представител.

На заседание на комисията от 02.10.2019 г., обективирано в т. 1 от Протокол № 909 от същата дата, Александър Д. Манолев е изслушан по реда на чл.72, ал. 5 от ЗПКОНПИ.

В обясненията си пред Комисията Александър Д. Манолев заявява, че познанството му с А. Б. Д. е от близо 10 години, но нямат родствена връзка. Преотстъпеното право на строеж е направено с цел реализиране на приходи и не е безвъзмездно. Фирмата „***“ ЕООД, на която е бил собственик и управител е търгувала с доста сериозни обеми и сумата от 700 000 лв., която е била предоставена на ЕТ „****“ не е единственото задължение, което е било в някаква посока – дали като кредитор или като кредитополучател. Имало е стокови кредити на доставчици, които са били може би доста над тази сума, оборотите на дружеството са били милиони, извършвани са проверки и ревизии от контролни органи и всичко е било прозрачно. Като член на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ в правомощията на управителния съвет не влизат отговорности като осъществяване на контрол по такъв тип проекти. Не са взимани решения, които да касаят този проект, като това е видно и от протоколите и от писмото, което е изискано и получено от ДФ „Земеделие“. По никакъв начин Управителният съвет на Фонда не може да слезе на това микрониво, за да окаже влияние или по какъвто и да е начин да се намеси в тази част, която всъщност е мониторинга на изпълнението на проекти във ДФ „Земеделие“, а това е част от оперативната дейност на самия фонд, по никакъв начин не е в правомощията на Управителният съвет.

След проведеното изслушване Александър Д. Манолев, чрез адв. А. допълнително представя писмени обяснения с вх.№ ЦУ0123441/08.10.2019 г., в които сочи, че договорът за отдаване под наем на земеделска земя, учреденото право на строеж, както и договорът за предоставяне на заем в полза на ЕТ „***“ са реализирани в периода 2011 г. до 2015 г., които предхожда с близо от шест до две години, датата на която Манолев е встъпил в длъжността заместник-министър на икономиката, съответно на член на управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Видно от събраните по преписката доказателства не може да се направи какъвто и да е обоснован извод за наличие на трите кумулативни предпоставки, обуславящи конфликт на интереси, съгласно разпоредбата на чл. 53 от ЗПКОНПИ. Видно от писмо с изх.№ 02-0400/537 от 13.05.2019 г. на ДФ „Земеделие“ се установява, че не е наличен протокол от заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, от който да е видно, че има решение на управителния съвет по чл. 19, ал. 1, т. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, свързано с осъществения контрол за целево разходване на средствата на фонда по отношение на конкретния проект на ЕТ „***“ и не е налице каквото и да е било упражнено властническо правомощие от страна на Манолев, повлияно от частен интерес. Не е налице частен интерес, който от своя страна да води до облага от материален или нематериален характер за Манолев в периода на заеманата от него висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ – заместик-министър на икономиката. Липсват два от елементите на състава на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ: частен интерес, който да води до облага от материален или нематериален характер за Манолев при упражняване на правомощията му по служба в качеството му на заместик-министър на икономиката, съответно на член на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, както и упражнено правомощие, повлияно от частния интерес и и наличието на частен интерес от упражненото правомощие по служба, който да води до облага за лицето, заемащи висша публична длъжност или за свързаното с него лице по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

От събраните в хода на административното производство доказателства Комисията установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от лице, с посочени имена, адрес и е подписан.

Александър Д. Манолев с ЕГН ******** е назначен на длъжност заместник-министър на икономиката със Заповед № КВ-221 от 05.05.2017 г. на министър-председателя на Република България, считано от същата дата.

В това си качество Александър Д. Манолев е подал декларации по чл. 12, т. 1 във вр. с чл. 5 от ЗПУКИ (отм.) и по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 от ЗПУКИ (отм.) на 10.05.2017 г. В декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ (отм.) е декларирал, че дванадесет месеца преди датата на назначаването му е имал участие в Сдружение „***“ и в Сдружение „***“, като не е декларирал наличие на частен интерес към дейността на свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Александър Д. Манолев, в качеството си на заместник-министър на икономиката е подал декларация с вх.№ Г582/08.06.2018 г., за имущество и интереси по чл. 35, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Със Заповед № КВ-227 от 18.04.2019 г. на министър-председателя на Република България Александър Д. Манолев е освободен като заместник-министър на икономиката, считано от 18.04.2019 г.

Със Заповед № РД 09-399 от 19.05.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на състав на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ Александър Д. Манолев, в качеството му на заместник-министър на икономиката, е определен за член на УС на ДФ „Земеделие“.

Със Заповед № РД 09-386 от 18.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 25 от Закона за администрацията във връзка с чл. 18 , ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и освобождаването на Александър Манолев като заместник-министър на икономиката, същият е заличен като член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, считано от същата дата.

Видно от справка в Национален осигурителен институт - Данни за осигурените лица –Актуално състояние, в периода от м.ноември 2015 г. до м. август 2016 г. Александър Д. Манолев е осигурявано лице от Министерство на туризма, като заместник-министър. В периода от м. ноември 2011 г. до м. юни 2015 г. същият е самоосигуряващо се лице като Едноличен търговец „********“ с Булстат ********, с. К., ул. „********“.

От извършената справка в Търговския регистър е установено, че ЕТ „********“ с ЕИК ******** е с едноличен търговец А. Б. Д. с ЕГН ********. Едноличният търговец е вписан в Търговския регистър на 28.01.2013 г.

От извършената справка в Търговски регистър е установено, че „********“ ЕООД с ЕИК ******** е с управител и едноличен собственик на капитала Д. А. М. с ЕГН ********. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 10.01.2013 г. с управител и едноличен собственик на капитала Александър Д. Манолев. На 01.12.2015 г. Александър Д. Манолев е прехвърлил дружествения си дял на Д. А. М. и заличил участието си в дружеството, като едноличен собственик на капитала и управител.

От извършената справка в Регистър НБД „Население“ е установено, че Д. А. М. с ЕГН ******** е баща на Александър Д. Манолев. Не се установява родство между А. Д. М. и А. Б. Д..

На 01.10.2011 г. между Александър Д. Манолев, в качеството му на физическо лице, като „Наемодател“ и А. Б. Д., в качеството й на физическо лице, като „Наемател“ е сключен договор за отдаване под наем на земеделска земя – лозе с площ от 9.7 дка, представляващо имот № 019029, пета категория, находящ се в местността „М.“ в землището на с.К., Община П., за срок от една стопанска година, в сила за 2011/2012 г., с цена в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

С нотариално заверено пълномощно с рег.№ 2363 от 07.02.2013 г. А. Б. Д. в качеството си на управител на ЕТ „********“ упълномощава Александър Д. Манолев, в качеството му на физическо лице да представлява дружеството пред всички държавни, административни, общински, финансови и съдебни органи, служби и администрации в Република България, пред органите на МВР, на социалното и здравно осигуряване ДАГ, АГКК, пред съответните ВиК, топло и електроразпределителни дружества, пред всички мобилни оператори, както и пред трети лица по всички въпроси свързани със запазване на интересите на ЕТ „********“ и упражняване на дейността му, като подписва, представлява и получава от негово име и за негова сметка всякакъв вид договори, заявления, молби, декларации, жалби и други документи, както и да изисква и получава изготвените в тази връзка книжа и документи. Пълномощното е безсрочно и следва да се тълкува разширително в полза на упълномощения.

С Нотариален акт за учредяване право на строеж на недвижим имот № 29, Том I, рег.№ 350, дело № 27 от 2013 г. на 13.02.2013 г. Александър Д. Манолев с ЕГН ********, в качеството си на учредител, и А. Б. Д. с ЕГН ********, в качеството си на управляващ и представляващ ЕТ „********“ с ЕИК ********, Александър Д. Манолев учредява на ЕТ „********“, безсрочно и възмездно право на строеж на „Жилищна сграда – къща за гости“ със ЗП от 530, 47 кв.м. и РЗП от 530, 47 кв.м., която да изгради по одобрени инвестиционни проекти в поземлен имот с идентификатор № ********по КК на гр.С., с адрес на поземления имот: гр.С., п.к. 2800, местност „Ч“, с площ от 1799 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, за сумата от 7 000 лв. (седем хиляди лева), платена напълно на учредителя.

Със Заявление за подпомагане № 01/311/00624 от 13.05.2013 г. по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, подадено от ЕТ „********“ до ДФ „Земеделие“ едноличният търговец е направил предложение за финансово подпомагане по проект „Изграждане на жилищна сграда за гости в УПИ 000784„а“, отдел 199, подотдел „а“, м. „Ч“, гр.С., Община С..

С Нотариален акт за поправка на нотариален акт за учредяване право на строеж на недвижим имот № 104, Том II, рег.№ 2801, дело № 269 от 2013 г. на 25.10.2013 г. в Нотариален акт за учредяване право на строеж на недвижим имот № 29, Том I, рег.№ 350, дело № 27 от 2013 г. е добавено и право на строеж на ограда, басейн и извършване на всички мероприятия по план за паркоустройство.

С договор за възлагане на строителство от 21.04.2014 г., сключен между ЕТ „********“ с ЕИК ********, представляван от А. Б. Д., в качеството си на физическо лице – търговец - Възложител и „********“ ООД с ЕИК ********, представлявано от Н.С.Н., в качеството му на управител – Изпълнител, Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни работи, в т.ч. доставка на материали и оборудване за обект: „Жилищна сграда за гости в УПИ 000784 „а“, отдел 199, подотдел „а“, м. Ч“, землище на гр.С., съгласно Приложение № 1 – Спецификация на работите за изпълнение, неразделна част от договора. Съгласно т. 2.1. от Договора общата стойност на договорените работи за изпълнение възлиза на сумата от 571 463.35 лв. с ДДС.

С Анекс 2 към договор за възлагане на строителство от 21.04.2014 г., сключен на 01.09.2015 г. между ЕТ „********“ и „********“ ООД, се променя чл. 2.1.1 Приложение № 2 – Спецификация на работите за изпълнение, с Приложение № 3 - Спецификация на работите за изпълнение, отразяващо направени промени и са намалени със стойността на разходите за декоративно дървено мостче и декоративна водна площ с каскада.

С договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между ДФ „Земеделие“, представляван от д-р Л. В., в качеството си на изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ и ЕТ „********“ с ЕИК ********, представлявано от А. Б. Д. с ЕГН ********, в качеството и на физическо лице – търговец „ПОЛЗВАТЕЛ“, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Фондът предоставя на Ползвателя, регистриран под УРН 602410, безвъзмездна финансова помощ, представляваща до 70% от одобрените и реално извършени от Ползвателя разходи, свързани с осъществяването на проект № 02/311/00624 от 13.05.2013 г. (СМР сграда и двор на обект „ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ГОСТИ в УПИ I – 000784 „а“, м. Ч, гр.С.).

Съгласно т. 2.1 от Договора първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ въз основа на представените документи е в размер на 391 160.00 лева (триста деветдесет и една хиляди сто и шестдесет лева), съгласно Таблица за одобрени инвестиционни разходи (Приложение 1).

С Анекс I от 09.06.2015 г. към договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. е променена банковата сметка на „ПОЛЗВАТЕЛЯ“ от BG************** на BG**************, при ***, както и първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 391 160.00 лв. е определена в размер на 365 075.35 лв.

С договор за паричен заем от 03.08.2015 г., сключен между „********“ ЕООД с ЕИК ********, представлявано от Александър Д. Манолев – „ЗАЕМОДАТЕЛ“ и ЕТ „********“ с ЕИК ********, представлявано от А. Б. Д. „ЗАЕМАТЕЛ“, Заемодателят предава в собственост на Заемателя сума в размер на 700 000 лв. (седемстотин хиляди лева), като предаването на заемната сума следва да се извърши по банков път в сметка BG************** в срок от три месеца от подписване на договора, като Заемателят дължи връщане на заемната сума по банков път, в срок от пет години.

С Анекс II от 07.09.2015 г. към договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. отново е одобрената първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 391 160.00 лв.

Въз основа на фактури № 1000000244 от 02.09.2015 г. и № 1000000246 от 09.09.2015 г. ЕТ „********“ е заплатил на „********“ ООД обща сума в размер на 681 357,79 лв. (шестотин осемдесет и една хиляди триста петдесет и седем лв. и седемдесет и девет стотинки) по договор от 21.04.2014 г. с предмет: Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване на обект Жилищна сграда за гости в УПИ 000784а, отдел 199, подотдел „а“, м. „Ч.“, землище на гр.С.. Видно от извлечение по сметка BG**************, при ******** на ЕТ „********“ сумите са преведени, съответно на 02.09.2015 г. и на 09.09.2015 г.

С нотариално заверено пълномощно с рег.№ 32912 от 27.10.2015 г. А. Б. Д. в качеството си на управител на ЕТ „********“ упълномощава Александър Д. Манолев, в качеството му на физическо лице да представлява дружеството пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция при извършване на посещения на място и/или проверки на място във връзка с изпълнение на проект по Договор за отпускане на финансова помощ № 01/311/00624 от 06.10.2014 г., сключен между ДФ „Земеделие“ и ЕТ „********“. Да подписва вместо нея, когато и където е необходимо, и да представлява необходимата информация и документи във връзка с упражняване на предоставените с пълномощното права.

С Анекс III от 11.11.2015 г. към договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. Приложение 1 към договора е заменено с Приложение 1 към настоящия Анекс III – Таблица за одобрени разходи по проект с ИД 01/311/00624.

С Удостоверение № 43/10.09.2015 г. за въвеждане в експлоатация на строеж: „Жилищна сграда за гости“ (обект с идентификатор 65334.226.7841.1), строеж V категория – чл. 137 от ЗУТ, находящ се в УПИ 000784 „а“, отдел 199, подотдел „а“, местност „Ч.“, издадено от главния архитект на Община С. строежът е въведен в експлоатация.

На 01.10.2015 г. кметът на Община С. е издал Удостоверение № 00650 за категория ЕДНА ЗВЕЗДА на обект Къща за гости, с адрес гр.С., м.“Ч.“, с валидност до 01.10.2020 г.

Със Заповед № 302722/04.11.2015 г. на Началник отдел на Регионален технически инспекторат при ДФ „Земеделие“ – Н. Д. М. е наредено А. С. Р., в периода от 05.11.2015 г. до 09.11.2015 г. да извърши проверка на място и да представи контролния лист за процедурна проверка на 10.11.2015 г. на кандидат с УРН 602410, относно заявление с УИН 01/130513/99245.

Видно от Контролен лист за проверка на място – Развитие на селските райони – Проверка преди плащане, с уникален номер на заявката 0131100624301, УИН на проекта: 0131100624 и уникален номер на кандидата: 602410, с описание на инвестицията : Къща за гости с двор, място на инвестицията: гр.С., с обект на проверката: Сграда, помещения и инфраструктура, както и проверка на документи, изготвен от старши експертите А. Р. и О. А. е констатирано, че сградите, помещенията, инфраструктурата и др. се използват съгласно одобрения проект. Видно от Приложение № 10 – Проверка на място по документи, Таблица 1 – Проверка на фактури и платежни документи е установено авансово плащане от страна на ЕТ „********“ към „********“ ООД по фактура № 1000000244 в размер на 350 000 лв. на 02.09.2015 г. и плащане по изпълнение на СМР по фактура 1000000246 в размер на 331 357, 8 лв. на 09.09.2015 г. – без забележка.

В „Опис на приложените към досието документи, взети при проверка на място“ от 27.11.2015 г., като упълномощено лице на бенефициента - ЕТ „********“ е вписан Александър Манолев.

С Писмо за оторизация на плащането /окончателно (единично) плащане/ № 01/311/00624/3/01N01 от 04.12.2015 г. до Дирекция „Финансова“, Отдел „Финансова отчетност“, с копие до Отдел „Електронни разплащания и постъпления“ на ДФ „Земеделие“ е одобрена сума в общ размер на 391 160, 00 лв. (триста деветдесет и една хиляди и сто и шестдесет лева), по сключения договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. между ДФ „Земеделие“ и ЕТ „********“.

Писмото за оторизация на плащането /окончателно (единично) плащане/ № 01/311/00624/3/01N01 от 04.12.2015 г. е изготвено от експертите: А. Г. и В. Д., Началник отдел ПЧП/ОППМРСР – Ц. С., Директор дирекция ПЧП/ОППМРСР – А. П. и е подписано от Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – А. А. – В..

С Уведомително писмо за одобрение № 762/311 с изх.№ 01-6500/2702 от 23.02.2016 г. Заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – А. А. – В. уведомява А. Б. Д., в качеството и на ЕТ „********“ за извършено плащане по банковата сметка според договора за отпускане на финансова помощ и подадена заявка за плащане в размер на 391 160, 00 лв. (триста деветдесет и една хиляди и сто и шестдесет лева), с дата на плащане – 11.12.2015 г.

С нотариално заверено пълномощно с рег.№ 10290 от 27.04.2016 г. А. Б. Д. в качеството си на управител на ЕТ „********“ упълномощава Александър Д. Манолев, в качеството му на физическо лице да представлява дружеството при воденето на преговори с трети лица, включително с право да сключва и подписва от името на дружеството всякакви договори, каквито намери за добре, да представлява дружеството пред органите на централна власт и местно самоуправление, както и пред трети лица във връзка с осъществяване дейността на дружеството; да представлява дружеството пред банки и финансови институции в България, с право да извършва всякакви действия от името на дружеството, да открива и закрива сметки, да оперира и да се разпорежда със суми в неограничен размер, да нарежда преводи в неограничен размер, да подписва и подава платежни нареждания, да получава от името на дружеството извлечения от банкови сметки и всякакви други документи; да извършва от името и за сметка на дружеството всякакви разпоредителни сделки със собствените на дружеството недвижими имоти и движими вещи, включително да сключва договори в тази връзка от името и за сметка на дружеството, при условия каквито намери за добре и каквито договори и с когото намери за добре, както и да представлява дружеството пред общинската и държавна администрация по повод подаването и получаването на необходими и/или изискуеми от закона документи за оформянето, включително нотариалното оформяне, когато такова се изисква, на разпоредителни сделки с недвижими имоти и движими вещи на дружеството; да приема учредяване в полза на дружеството на всички и всякакви обезпечения, договорни ипотеки и особени залози по Закона за особените залози, както и да подписва от името и за сметка на дружеството договори за учредяване на обезпечения, при условия каквито намери за добре; да извършва всички и всякакви управителни действия и/или сделки с, включително, но не само, да отдава под наем, притежаваните от дружеството движими вещи и недвижими имоти, при условия и цени, каквито намери за добре, и с когото намери за добре, както и да получава сумите по такива управителни действия и/или сделки; да сключва , изменя и прекратява от името и за сметка на дружеството всички и всякакви видове договори, сделки и/или спогодби, чрез които се обезпечава дейността на дружеството, да купува, продава, да придобива или отчуждава, от името и за сметка на дружеството, всякакви и всички изделия, съоръжения и услуги; да издава, подписва и приема от името на дружеството записи на заповеди, менителници и други документи за суми, при условия и в полза на лица, каквито намери за добре, както и да подписва договори от името и за сметка на дружеството за отпускане на трети лица и/или ползване от трети лица на заеми/кредити, включително и стокови; да представлява дружеството пред съдилищата и други правораздавателни органи, да извършва всякакви процесуални действия, допустими по българското законодателство, включително предявяване на искове и водене на дела във всички инстанции на съдебното и досъдебно-изпълнително производство; да изисква плащане, да предприема извънсъдебни методи за изискване на плащане, да иска от името на дружеството издаването на изпълнителни лостове, да образува и води изпълнителни дела, както и да получава от името на дружеството сумите, набрани по изпълнителни производства. Пълномощникът има право да договаря сам със себе си и като представител на други лица на основание чл. 38 от ЗЗД. Пълномощното не се ограничава със срок и се прекратява с оттеглянето му от упълномощителя.

С Договор за гражданско дружество от 26.05.2017 г., сключен между дружествата „********“ ООД с ЕИК ********, представлявано от управителя И. А. К., „********“ ЕООД с ЕИК ********, представлявано от управителя И. С. М. и А. Б. Д., в качеството й на ЕТ „********“ съдружниците се споразумяват да обединят усилията си за съвместното изграждане и експлоатация на Водопровод за минерална вода на хотел „***“ в имот ********, хотел „***“ в имот ******** и „Къща за гости“ в имот ******** по КК на гр.С., като дружеството се представлява пред трети лица от И. С. М. – управител на „********“ ЕООД.

За ЕТ „********“ договорът е подписан от Д. А. М. с ЕГН ********, като пълномощник на едноличния търговец.

С докладна записка № 03-0416/1588 от 10.04.2019 г. от А. П. – Директор на дирекция „ОППМРСР“ при ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция, относно: Извършване проверка на място след плащане на бенефициент ЕТ „********“, УРН 602410, с договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г. до С. А. – Директор на Дирекция „Технически инспекторат“ при ДФ „Земеделие“, копие до А. А. – В. – Заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ е предложено да се извърши проверка на място след плащане по проект № 01/311/00624, във връзка с проявен журналистически интерес и това, че проектът не е попадал в извадката от риска анализ, а периодът на мониторинга изтича на 06.10.2019 г.

Със Заповед № 373200/07.05.2019 г. за извършване проверка на място на Н. Д. М. – Началник отдел на Регионален технически инспекторат при Областна дирекция – Б. на ДФ „Земеделие“, във връзка с кандидат с УРН 602410, относно заявление с УИН 01/130513/99245, на служителите Н. Б. М., С. И. А. и О. И. А. е разпоредено извършване проверка на място за периода 18.04.2019 г. до 19.04.2019 г., с крайна дата за предаване на контролен лист за процедурна проверка на 07.05.2019 г.

С докладна записка изх.№ 03-2-012/82/08.05.2019 г. от Н. М. – Началник отдел РТИ- Б. до С. А. – Директор на дирекция ТИ на ДФ „Земеделие“, относно: ПнМ по ДЗ № 03-0416/1588 от 10.04.2019 г. на заявка № 373200 по Мярка 311 – след плащане от ПРСР (2007 – 2013) на бенефициент ЕТ „********“, УИН 01/130513/99245, УРН: 602410 е констатирано, че във връзка с извършена проверка на място от старши експертите О. А., Н. М. и С. А., с предмет на инвестицията „Къща за гости и двор“ е установено, че:

са изискани платежни документи за реализираните обороти за отделните периоди от началото на функционирането на къщата за гости, като процентното изпълнение на финансовите параметри по бизнес плана са както следва: 2015 г. – 0%, 2016 г. – 35%, 2017 г. – 58%, 2018 г. – 26%, 2019 г. – 19%. За периода от 06.10.2015 г. до 31.12.2015 г. не са реализирани приходи. От 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. са осчетоводени 11 нощувки на стойност 5 500 лв., като са представени фактури за предоставените услуги.

на базата на представените фактури е отчетено, че бенефициентът не е изпълнил прогнозните стойности от продажби, заложени в бизнесплана за всички проверени периоди, не са достигнати и параметрите, свързани средногодишната натовареност на къщата за гости.

представени са 2 бр. граждански договори за нает персонал от 02.01.2019 г., като по бизнесплана се предвижда поддържане на три работни места. От въвеждането в експлоатация до началото на 2019 г. не е бил наеман персонал и не е изпълнен ангажимента по бизнесплана.

бенефициентът е сключил договор с туроператора „********“ ООД, според който фирмата се ангажира до края на 2019 г. да предостави основни туристически услуги за минимум 98 000 лв. без ДДС.

ЕТ „********“ няма задължения за местни данъци и такси към Община С..

Изготвен е контролен лист и приложен снимков материал.

В резултат на извършената проверка е отправена препоръка за последващ анализ или допълнителна проверка дали са осъществени реални нощувки от получателите на услугите, като индикация за това е плащането на туристическите такси към Община С. м. април 2019 г. за целия период.

С писмо изх.№ 01-6500/6672 от 04.08.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ до управителя на ЕТ „********“ – А. Б. Д., същият уведомява търговското дружество, че открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане във връзка с констатации, установени след проверка на изпълнението на задълженията по договор № 01/311/00624 от 06.10.2014 г., сключен между ДФ “Земеделие“ и ЕТ „********“, при условията на Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразие към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Въз основа на извършена проверка на място след плащане в периода 18.04.2019 г. – 19.04.2019 г. по проект 01/311/00624 е установено неспазване на договорни и нормативни задължения, изразяващи се в неспазване на бизнес планът, установени са факти и обстоятелства налагащи заключение за изкуствено създадени условия, необходими за получаване на помощта по мярката, дирекция „Противодействие на измамите“ е установила индикатори, водещи до съмнение, че реален собственик на къщата за гости е Александър Манолев – същият, като управител на дружеството „********“ ЕООД е предоставил на 03.08.2015 г. паричен заем в размер на 700 000 лв. в полза на ЕТ „********“, Александър Манолев е присъствал при проверка на място, в качеството му на упълномощено лице на ЕТ „********“, а Д. М. (баща на Александър Манолев) плаща на 17.04.2019 г. дължимите суми за туристически данък към Община С. от страна на ЕТ „********“.При извършена административна проверка в НАП е установено, че за периода 28.11.2012 г. – 01.10.2018 г. А. Б. Д. е имала сключени трудови договори при различни работодатели и за различни длъжности в гр.София, като същевременно не имала нает персонал, нито назначен управител, което води до съмнение, че не е изпълнявала задълженията си по обслужване и управление на къщата за гости, находяща се в гр.С.. Установено е, че общият размер на констатираното нарушение, за което ДФ “Земеделие“ ще издаде акт за установяване на публично държавно вземане е в размер на 391 160 лв., представляващи 100% от получената субсидия.

Представената съдебно-икономическа и банкова експертиза по досъдебно производство № 224-ЗМ-85/2019 г. по описа на ОД МВР – гр.Благоевград удостоверява факти и обстоятелства свързани с финансовите отношения между „********“ ЕООД и ЕТ „********“, реализирани доходи от нощувки в къщата за гости, находяща се в гр.С., м. „Ч.", както и несъответствия между заявените приходи от дейността и реализирани такива.

При така установената фактическа обстановка Комисията стигна до следните правни изводи:

Сигналът е подаден от лице, идентифицирано по реда на чл. 48, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл.2 от ЗПУКИ (отм.) и чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), трябва да са налице три кумулативни предпоставки: лице, заемащо висша публична длъжност, наличие на негов или на свързани с него лица частен интерес, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл.2 от ЗПУКИ (отм.), респективно в чл. 53 и чл. 54 от ЗПКОНПИ. Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо висша публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение, т.е. за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване на облага. Облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по- ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Александър Д. Манолев, в качеството си на заместник-министър на икономиката от 05.05.2017г. до 23.01.2018г. и член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от 19.05.2017 г. до 23.01.2018 г., когато влиза в сила ЗПКОНПИ, е бил лице, заемащо публична длъжност по смисъла чл. 3, т. 4 и т. 23 от ЗПУКИ (отм.), а след тази дата и до освобождаването му от длъжност на 18.04.2019 г. - лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.

От събраните доказателства в хода на производството се установява свързаност по смисъла на § 1, т. 1, предложение четвърто от ДР на ЗПУКИ (отм.) и по смисъла на § 1, т. 15, б. “а“ от ДР на ЗПКОНПИ между Александър Д. Манолев с ЕГН ********, Д. А. М. с ЕГН ******** (родство по права линия), както й такава между Александър Д. Манолев и ЕТ „********“, с едноличен търговец А.Б.Д. с ЕГН ********, под формата на икономическа зависимост по смисъла на § 1, т. 1, предложение четвърто от ДР на ЗПУКИ (отм.) и по смисъла на § 1, т. 15, б. “б“, предложение първо от ДР на ЗПКОНПИ.

Изводът за икономическа зависимост между Александър Д. Манолев и ЕТ „********“ се обуславя от обстоятелствата, че между тях е налице стопанско-финансово обвързване, свързано със сключването

Коментари

Задължително поле