Международен проект търси решение на проблема със застаряването

8 партньори в HoCare разработват иновативни решения за домашни грижи

България е в топ 10 на страните с най-висок риск от застаряващо население. На всеки пенсионер се падат 2,6 работещи, което е сред десетте най-ниски стойности в света, посочва Bloomberg Sunset Index. Демографията на България продължава да се влошава, а страната ни е на път да попадне в групата на хиперзастаряващите общества. Това е последната, най-критична категория на ООН, която се изготвя на база каква част от цялото население в дадена държава е на възраст над 65 години. Едно общество се смята за хиперзастаряло, когато делът на хората извън трудоспособна възраст в него е над 21%.

Към края на 2016 г. България е на ръба да прекрачи този праг - с 20,7% от хората над 65-годишна възраст, показват данните на Националния статистически институт. За сравнение, през 2010 г. съотношението е било 17,7%. Според изчисления на института до 2030 г. делът ще се вдигне до над 30%. Същевременно от миграционния поток страната губи млади хора. Всеки втори емигрант е на възраст между 20 и 39 г., което се равнява на малко над 16,3 хил. души през 2016 .г.

Тези данни показват, че ще се задълбочи проблемът с предоставянето на грижи по домовете на все по-застаряващото население. В противовес на тази тенденция идва възможността от ускорено внедряване на иновации в областта на домашните грижи, които да позволят по-голям брой хора да получават медицинско наблюдение (теле-медицина, теле-грижа), медицински услуги и съхранение и обработка на медицинска информация (е-здравеопазване) или подкрепа за помощ в дома (смарт-домове) от по-малко на брой лекари, асистенти, други медицински лица и помощници благодарение на новите технологии.

ВилнюсЗа да се улесни подкрепата на развитието на тези услуги и свързаните с тях продукти, да се насърчи разработването им и внедряването им с помощта на наличните публични фондове, 8 партньори от България, Кипър, Словения, Румъния, Литва, Унгария, Португалия и Чехия реализират проекта HoCare - "Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги". Водещ партньор е Агенцията за развитие на Никозия (АНЕЛ) от Кипър. От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция с бюджет 124 399 евро.

Проектът продължава 4 години - от април 2016 г. до март 2020 г., в рамките на програмата Интеррег-Европа 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от българския републикански бюджет. Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1: "Инвестиции за растеж и работни места". Програмата позволява на публичните органи и нестопанските организации, свързани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Проектът HoCare е посочван като много успешен пример за цялата програма. Той се занимава с търсене на решения, свързани с проблемите на застаряването на населението. Той има за цел да се подобри прилагането на политики за регионално развитие и програми, които поддържат предоставянето на иновации от участниците в регионалните иновационни вериги.

Партньорите изготвиха 8 Регионални анализа в областта на изследванията и иновациите в сектора за домашни грижи и сътрудничеството по модела на "четворната спирала", допълнително обсъждани по време на 3 международни тематични работилници. Подбрани бяха 33 добри практики, подходящи за трансфер между регионите, което позволи формулирането на насоки за нови политики в областта на домашната грижа. Всеки партньор, включително и Сдружение Бизнес агенция, изготви три тематични доклада и три доклада за трансфер на политики в областта на домашната грижа. Местните партньори работиха в тясно сътрудничество с различни заинтересовани страни от различни сфери, свързани с домашната грижа, както и с договарящите органи на структурните фондове в страните-партньори. Българският партньор изготви и План за действие за подобряване на условията за реализиране на иновативни проекти, ориентирани към подобряване на домашната грижа, който ще доведе до конкретни предложения по процедури от Индикaтивната годишна работна програма за 2018 г. на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насочени към иновациите. Бяха положени и усилия да се добавят допълнителни приоритетни направления в Тематична област "Информатика и ИКТ" в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., свързани с дългосрочната грижа.

Проектът продължава още 2 години, в рамките на които ще продължат усилията да се насърчава разработването на иновации в сферата на домашните грижи и социалните услуги.

Повече информация можете на получите на сайта на проекта или на сайта на БА www.vba.bg.

Коментари

Задължително поле