Министърът на образованието се срещна с академичната общност в Свищов заради недостиг на пари за заплати

Приходите на ВУЗ-а за 4 години са намалели с 43,14 % или с над 6 милиона лева

В Стопанска академия „Д. А. Ценов” се проведе среща с министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев и с председателя на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева. В срещата участва и кметът на община Свищов – Генчо Генчев. Повод за срещата бе влошеното финансово състояние на Свищовското висше училище и мерките, които трябва да се предприемат за справяне с възникналата кризисна ситуация. В същия ден академичното ръководство оповести решението си за изплащане на 60% от брутното трудово възнаграждение за ноември, поради липса на финансов ресурс за изплащане на пълния размер на заплатите.

В началото на срещата ректорът доц. д-р Иван Марчевски представи информация за текущото финансово състояние на Стопанската академия, очерта причините, довели до сегашната ситуация и действията, които академичното ръководство е предприело за финансово стабилизиране. В изказването си ректорът подчерта, че решението за изплащане само на 60% от работните заплати е непопулярно, но единствено възможното действие към момента.

От представената информация за приходите и разходите на Академията за периода 2015-2019 г. стана ясно, че за четиригодишния период приходите са намалели с 43,14 % или с над 6 милиона лева разходите са намалени с 27,37% (над 4 млн. лв.), а дефицитът всяка година е над 1 милион лева, като през 2019 се очаква да достигне 2 милиона лева. Ректорът подчерта, че сред основните причини за устойчивия дефицит са: политиката на държавата за ограничаване приема на студенти в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”, чиито дългосрочни цели не се поставят под въпрос; профилът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, която е единственото останало висше училище, обучаващо само в тези две направления; обстоятелството, че Свищовската академия функционира в сравнително малък град и в регион със слаба икономика. Доц. Марчевски изрази притеснение, че след 3 години на ограничаване на разходите, резервите в това отношение са на изчерпване – над 130 души са съкратени или пенсионирани, като на мястото на пенсионираните не са назначавани нови хора, намален е класът за прослужено време на целия персонал, неколкократно са намалявани добавките, които се получават за съвместяване на дейности и изпълнение на ръководни функции, норматива на един преподавател е увеличен на 400 часа, възнаграждения за наднормен труд не се изплащат вече 2 години, разходите за издръжка са намалени на половина и вече са на санитарния минимум. „Ние само със собствени сили вече не можем да се справим. По-добрите времена за училището ни ще изискват още усилия от наша страна, но и финансова помощ от страна на държавата”, заяви доц. Марчевски.

Доц. Лиляна Вълчева изрази позицията на синдикалната организация и заяви, че ще направи всичко възможно, за да защити интересите на работещите както в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, така и в цялата система на висшето образование. Разбиране и съпричастност към проблемите на Свищовското висше училище изрази и кметът Генчо Генчев. Той потвърди ангажимента на местната власт да подпомогне Академията, която има ключова роля за развитието на общината и региона.

Министър Красимир Вълчев коментира тенденциите в развитието на образователната система в страната и сподели какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование и в политиката по приема на студенти. Той изрази позицията на МОН по казуса със Стопанската академия, като потвърди, че проблемите на Свищовското висше училище са резултат, както от допуснати грешки в миналото, така и от обективни процеси. „При Вас дойдоха няколко беди наведнъж – имиджов проблем, който съвпадна с началото на реформата в приема, обстоятелството, че сте локализирани в относително малък град, промените в нагласите на младите хора за избор на място за продължаване на образованието”, каза министър Вълчев в обръщението си към академичната общност и показа, че е много добре запознат със ситуацията в Свищовското висше училище. Той отдаде дължимото на усилията, които Академията прави в последните години за справяне с проблемите, но наблегна на това, че трябват и допълнителни реформи, не само свързани с разходите, но и по отношение на развитие на научните изследвания, включване в европейските университетски мрежи и отваряне към международното образователно пространство. Като част от стратегическите решения за бъдещото развитие министърът препоръча на Стопанската академия да намери това, което може ясно да я отличи от конкурентите – предлагане на образователен и научен продукт с високо качество. Красимир Вълчев заяви, че МОН ще направи необходимото за да подпомогне Свищовската академия при решаването на финансовите й проблеми, но подчерта, че това изисква допълнителни усилия и от двете страни.

В рамките на дискусията и споделените мнения стана ясно, че академичното ръководство, академичната общност и МОН имат сходни виждания по предлаганите промени в Закона за висшето образование и подкрепят идеята на образователното министерство за повече права на държавата при взимане на решения, свързани с финансовото управление и контрола върху работата на ректорските ръководства в държавните университети.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони