Министър Димов провери изпълнението на проект за възстановяване на Понто-сарматските степи

Снимки МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес посети теренните работи, извършвани в района на община Каварна, по проект за възстановяване на природно местообитание „Понто-сарматски степи“. Дейностите се изпълняват по проект Експериментално възстановителни процеси на природен хабитат 62C0* "Понто-сарматски степи", финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщават от МОСВ. Те се реализират на обща площ от 423 хектара чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 "Комплекс Калиакра".

„200 хил. лв. сме отделили за този проект. България мина през наказателна процедура и беше осъдена от Съда на ЕС, за това, че е нарушила естествените местообитания на понто-сарматските степи и една от мерките, които трябва да бъдат предприети и са договорени с ЕК, е именно тяхното възстановяване по естествен и по антропогенен начин“, обясни министър Димов на брифинг с кмета на община Каварна Нина Ставрева. Той уточни, че мерките са договорени с ЕК още през 2017 г. „Направена е програма, която българското правителство трябва да изпълни заедно с местната власт, така че вместо да минаваме в следваща фаза на наказателната процедура, да намерим онзи баланс, при който всички страни да бъдат максимално удовлетворени от резултатите. Този проект е една от стъпките, които се реализират. Очаквам с него да приключат всички поети ангажименти  и да минем към следваща фаза на разговорите с Комисията по тази наказателна процедура“, заяви министър Димов. На въпрос дали европейските институции също ще направят проверка по изпълнението на проекта, министър Димов обясни, че е отправил покана към тях, Дирекция „Околна среда“ към ЕК е наясно с проекта и те ще решат кога да проверят изпълнението.

Кметът на Каварна Нина Ставрева уточни, че терените са общинска собственост. Вече е започнало изпълнение на дейностите, а именно почистване. На четири от площадките са монтирани метеостанции, които вече работят. „Този проект е пилотен и експериментален, работим съвместно с Шуменския университет. Очаквам, че всичко ще бъде извършено коректно и в срок. Надяваме се проектът да се окаже успешен, защото, както каза министър Димов, от правилното реализиране на дейностите зависи в голяма степен приключването на наказателната процедура“, каза Нина Ставрева.

По проекта ще бъде извършено демонстрационно възстановяване на увредените участъци от естественото местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ на общински терени чрез методологии или подходи, които се осъществяват за пръв път в България и не са прилагани досега на този тип естествено местообитание на територията на ЕС. Проектът предвижда също опазване на природно местообитанието и свързаните с него други типове тревни природни местообитания и видове в рамките на защитената зона за местообитанията BG0000573 "Комплекс Калиакра", за да се постигне и поддържа благоприятното им природозащитно състояние.

Сред дейностите е и ограничаване на идентифицираните натиск и заплахи върху природното местообитание и установяване на тенденциите в него като степен на антропогенно въздействие и естествени процеси на самовъзстановяване. Заложени са и мерки за повишаване на осведомеността на местните общности и посетителите за значението на защитената зона и съхраняване и опазване на приоритетното природно местообитание. Срокът за реализация на проекта е три години.

Приоритетното природно местообитание 62СО* „Понто-сарматски степи“ е разпространено само в две страни-членки на ЕС - България и Румъния. В България общата му площ на национално разпространение е оценена на 7713 ха, от които 6056 ха попадат в Черноморския биогеографски район, а 1567 ха в Континенталния биогеографски район. Защитена зона за местооитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“ включва 2441 ха или 31,7 % от националното разпространение на местообитанието. Основната част от тази площ - 2089 ха принадлежи към територията на Община Каварна.

Коментари

Задължително поле