Мораториум върху откриването на нови вузове

В едногодишен срок от влизане в сила на закона министърът на образованието трябва да разработи и внесе в Министерския съвет Националната карта на висшето образование у нас.

Законопроект предвижда създаване на Национална карта на висшето образование

Образователният министър ще утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище

Установяване на мораториум върху откриването на нови висши училища, основни звена и филиали в държавните висши училища до приемането на Националната карта на висшето образование. Това са част от специфичните мерки, които са залегнали в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Документът, който е качен за обществено обсъждане, предвижда още министърът на образованието и науката да утвърждава политика за развитието на всяко държавно висше училище.

Сред основните мотиви за предложените промени е да се ограничи необоснованото разрастване на институционалната мрежа за висше образование. За това се предлага създаването на Национална карта за висшето образование, която трябва да стимулира университетите да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри за пазара на труда с необходимото качество. Тя ще определя профилната и териториалната структура на висшето образование в страната по професионални направления и специалности от регулираните професии.

Предвижда се регламентиране на реда за откриване на филиали и колежи в структурата на частните висши училища - това ще става по реда на откриването на тези звена в държавните висши училища - с 8 акт на Министерския съвет и след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Определят се и университети като изследователски - не като вид висши училища, а като статут за 4 години, който се придобива с включването им в списък, утвърден от Министерския съвет, актуализиран всяка година.

Сред промените при управлението на университетите е Съветът на настоятелите да включва и представител на общината, в която е седалището на висшето училище. От друга страна, в състава на Академичния съвет на държавните висши училища със съвещателен глас да участват и членовете на Съвета на настоятелите.

Освен това министърът на образованието ще сключва договор за управление с избрания от Общото събрание на висшето училище ректор. Последният ще изготвя ежегоден отчет до министъра за изпълнението на задълженията по договора.

За да се стимулира професионалното развитие на младите преподаватели, с предложените промени в органите за управление на висшето училище се увеличава квотата на младите преподаватели, пише в законопроекта.

Коментари

Задължително поле