Никой не може да уронва престижа на едно успяващо училище

Никой не може да уронва престижа на едно успяващо училище. Това заявява в официално становище директорката на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” във Велико Търново Татяна Данчева по повод скандала с дванайсетокласничка, която е наказана заради селфи със среден пръст на фона на школото. Заради неприличния жест, уронващ престижа на учебното заведение, Теодора Даскалова е наказана с преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение. Момичето обаче си наело адвокат, който изпратил жалба до Министерството на образованието, в която твърди, че наложената санкция е необосновано тежка и неоснователна.

Репортер на „Труд” на 12 март потърси за коментар Татяна Данчева за коментар по случая, която каза, че не би искала да говори, докато просветният министър не се произнесе по казуса. Два дни по-късно обаче директорката на гимназията даде пространна информация по случая.

„В отговор на подадената жалба заявявам, че същата е неоснователна и недоказана. Заповедта е законосъобразно издадена. В нея са посочени каква санция е наложена, на какво основание е издадена, какъв е повода за налагането, кога влиза в сила. Преди да бъде издадена Заповедта беше свикан Педагогически съвет на 23.02.2017 год., като на него присъстваха 31 от членовете му.

На този ПС се разгледа и предложението за наказание на ученичката Теодора Даскалова. В т.1 от Протокола подробно е описано, защо се иска наказанието на ученичката, а именно – за това, че тя пред училищната сграда с видим надпис на училището и трите флага – на Република България, на Европейския съюз и на Велико Търново е показала среден пръст, след което си е направила снимка и я е публикувала в социалната мрежа.

С това си действие, тя е нарушила чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Освен това тя е показала не само неуважение към училището, в което учи, а и към трите флага, поставени на фасадата.

В заповедта изрично е отбелязано, че наказанието се налага за неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО. Тези задължения подробно са описани в чл. 172 от този закон, т. е. в заповедта не липсват мотиви. Незнанието на закона не оправдава.

В заповедта умишлено не е отбелязано действието, извършено от ученичката, с цел запазване на нейната чест и достойнство. Не отговаря на истината, изложеното в жалбата и, относно откриването на процедура по налагане на санкцията. Независимо от факта, че ученичката на 29.10.2016 год. е навършила 18 години, т.е. е била пълнолетна към извършване на нарушението, надлежно е уведомен бащата Йордан Даскалов, като същият е поканен да присъства на Педагогически съвет на 23.02.2017 год. от 18.30 ч., което изрично е отбелязано в едно от личните обяснения на ученичката, входирано под № 3244 на 21.02.2017 г. В това обяснение тя лично се е подписала, след проведения разговор с родителя си, в който той е уведомен.

Като в същите обяснения е посочила телефона на баща си и електронната поща, на които да бъде уведомяван. Бащата на ученичката е и лично уведомен от мен, в качеството ми на директор с писмо на посочената електронна поща. Навършвайки пълнолетие, ученичката става самостоятелна и не е необходимо някой да я представлява или да дава съгласие за извършеното от нея. Това изискване касае малолетните деца до 14 години и непълнолетните от 14 до 18 години.

Не отговаря на истината и изнесеното в жалбата, че ученичката не е била изслушана в присъствието на психолог. Видно от Протокола от проведеното заседание на Педагогически съвет е, че е присъствал педагогически съветник, която е психолог и в нейно присъствие Теодора Даскалова е била изслушана, както на проведения Педагогически съвет, така и при разговора с директора на училището”, изтъква в становището си Данчева.

Тя допълва, че по отношение на твърдението, че ученичката Теодора Даскалова не е допускана до учебни часове, заявявам че и до момента същата участва в учебния процес, за което има и писмени доказателства – копия на страниците от Дневника на класа, тестови изпитвания, направени от ученичката за последните две седмици.

„Считам, че издадената от мен заповед е в пълно съответствие с целите на закона.

Санкцията наложена на ученичката е не само пропорционална на извършеното от нея, но моля да имате предвид и, че част от присъствалите учители на заседанието на Педагогическия съвет предложиха тя да бъде преместена в друго училище, която санкция е по-тежка от наложената. Не може едно училище, което обучава децата не само за професионалисти в съответната област на икономиката, а и като достойни граждани, да си затвори очите и с лека ръка да пропусне това действие извършено от ученика. Ако не беше наложена санкцията, това би дало повод и на останалите ученици да извършват действия, с които да накърняват авторитета на училището, като институция. Педагогическият съвет счита, че българското училище и националните символи трябва да бъдат зачитани”, категорична е Татяна Данчева.

Коментари

Задължително поле