Ново мобилно приложение позволява подаване на сигнали за нарушения в защитени зони

Чрез мобилното приложение INCOLAB гражданите ще могат да подават сигнали при нарушения в защитените зони за опазване на дивите птици на Остров Вардим и Рибарници в свищовското село Хаджи Димитрово. Информацията ще постъпва в РИОСВ - Велико Търново и след проверка, подателят ще получава отговор за констатациите и предприетите мерки.

Приложението е достъпно чрез Google Play за всички притежатели на мобилни устройства (таблети, смартфони). То е структурирано в три различни секции: Начало, Инциденти и Видове, всяка от тях със специфична функционалност.

Андроид приложението е безплатно. То е разработено по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“ Project Code 15.2.1.052, е-МS code ROBG-10, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, в партньорство между РИОСВ - Велико Търново и Националната служба за екологична охрана на Румъния. То е част от създадената по проекта информационна система INCOLAB, която позволява структурираното управление на цялата информация за четирите защитени природни територии, включени в проекта - BG0002018 Остров Вардим, BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово, ROSPA0024 Устието на река Олт в река Дунав и ROSPA0102 Сухая.

Споделената информацията ще позволи на Националната служба за екологична охрана на Румъния и на РИОСВ – Велико Търново, оптимизация на дейностите за изграждане на база данни с различни източници, записване на информация за инциденти в защитените територии. Постъпилата информация ще подпомага двете институции за вземане на решения и мерки в рамките на тяхната компетентност.

Коментари

Задължително поле