Община Пазарджик готви за продажба 369 дка гори в землището на Црънча

Община Пазарджик готви за продажба 369 декара гори в местността «Ланджова кория» в землището на село Црънча и за целта възнамерява да промени статута им от публична в частна общинска собственост. Това става ясно от внесеното предложение в Общинския съвет от заместник-кмета Петър Петров, което ще се гласува на предстоящото заседание на местния парламент на 29 юни (четвъртък). Поради труднодостъпния терен и липсата на обслужващи полски и горски пътища и друга инфраструктура, достъпът до имота е силно ограничен. Опазването и стопанисването му пък изисква значителен финансов ресурс, който да обезпечи превенцията от пожари, да осигури средства за назначаване на специалисти за охраняване и опазване на имота, а също и за закупуване на специализирана техника, свързана с достъпа и стопанисването му.

Приходите от добиването и реализирането на дървесината, съобразно утвърдения горскостопански план, пък не били достатъчни, за да покрият необходимите разходи по стопанисването и опазването на имота, а посочените дейности са икономически неефективни за Община Пазарджик, са мотивите на вносителя на предложението.

Горският масив над Црънча не е част от Натура 2000, общият запас на дървесина възлиза на 4205 куб. м, а съгласно плана предвиденото ползване за периода 2015-2024 г. е в размер на 995 куб. м лежаща дървесна маса – 350 куб. м иглолистна и 645 куб. м широколистна дървесина. Прогнозно от добива на дървесина щели да бъдат добити дърва за огрев и технологична дървесина, които по действащите към настоящия момент средни цени евентуалните приходи за общината ще са не повече от 35 000 лв. за цитирания период.

Коментари

Задължително поле