Община Провадия изпълнява проект “Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”

 

На 29.09.2016 година е сключен договор между Община Провадия и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на проект “Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия”. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 1 447 812,60 лева, от които европейско съфинансиране - 1 230 640,72 лева и национално съфинансиране - 217 171,88 лева, а срока за реализиране на дейностите включени в проекта е до 28.05.2019 година. В рамките на проекта са приложени енергоефективни мерки, които водят до подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – Провадия и постигане на клас „В” на енергопотребление и 61,40% енергийни спестявания.

В рамките на проекта е извършена подмяна на съществуващата дограма с нова дървена дограма с високи енергоспестяващи качества, полагане на изолация от вътрешната страна на сградата, подмяна на съществуващите отоплителни тела с нови, изграждане на инсталация за осигуряване на свеж въздух в работните помещения, подмяна на съществуващата водопроводна инсталация в сградата с нова, подмяна на хидроизолацията на покрива на сградата, осигуряване на алтернативен източник за затопляне на топла вода чрез соларна система, изграждане на нова гръмоотводна инсталация на сградата, реновиране на санитарните помещения, изграждане на нов санитарен възел за хора с увреждания и осигуряване на достъп за хора с увреждания към конферентната зала в сградата чрез монтаж на платформа.

Към настоящият момент предстои изготвянето на актуализиран технически паспорт на сградата и въвеждането на обекта в експлоатация, отчитането на проекта и финализирането на същият чрез подаване на окончателно искане за плащане пред финансиращия орган.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Провадия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Провадия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Коментари

Задължително поле