Оптимизмът на хората раздвижи икономиката

Харчат повече пари за покупка на жилища, потреблението чупи 10-годишен рекорд

Оптимизмът на хората заедно с увеличението на доходите са основната причина за ръста на икономиката. 2018 г. беше четвъртата поред със сравнително висок растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, пише в Годишния обзор на българската икономика, подготвен от експертите на министъра на финансите Владислав Горанов. В номинално изражение БВП нарасна с 6,8% до 107,9 млрд. лв. Като се вземе предвид инфлацията реалният ръст на БВП през 2018 г. е 3,1%, при 3,8% през 2017 г. По-ниският растеж се дължи на спад на износа с 0,8%, докато потреблението и инвестициите нараснаха с ускорени темпове.

През 2018 г. ръстът в потреблението на домакинствата се ускори до 6,3%, което представлява най-високото увеличение за последните 10 години. Безработица достигна до исторически най-ниското си ниво от 5,2% в края на 2018 г., а през 2019 г. продължи да намалява. Доверието на потребителите и в частност очакванията им за заетост нараснаха до нива, които надхвърлиха предкризисните, посочват от МФ. Тези положителни очаквания заедно с увеличението на доходите доведоха до ръст на кредитирането, оказаха положително влияние върху склонността на хората към потребление и съответно доведоха до ръст на икономиката.

Ускорената динамика на потреблението беше съчетана с промени в неговата структура. За разлика от 2017 г., през 2018 г. най-съществен ръст имаха разходите за дълготрайни стоки, формиращи половината от растежа на потреблението. В резултат потребителските кредити нараснаха със 17,7%. Като заемите със срок от 1 до 5 години се увеличиха с 29,1%.

Благоприятното развитие на пазара на имоти се запази през 2018 г. и растежът на добавената стойност в сектора достигна 9,3%, при 7,5% през 2017 г. Секторът операции с недвижими имоти беше с най-голям принос за ръста на икономиката, става ясно от анализа на МФ. Основен сегмент от пазара на недвижими имоти са жилищата, при които продължи да се отчита повишена активност. Търсенето на жилища през годината беше движено от ниските лихви по заемите, от по-високите доходи на хората и подобрените им нагласи. Растежът на жилищните кредити на домакинствата се ускори до 11,4% през декември 2018 г., при 7,4% в края на 2017 г.

 

В услугите

Търсят кадри с ниска квалификация

През 2018 г. се наблюдаваше по-съществено нарастване в броя на наетите хора с ниска и средна квалификация, което оказва ограничаващ ефект върху средните доходи, посочват от МФ. Данните за наетите свидетелстват за промяна в търсенето на труд от високо към ниско-квалифицирани хора. Като основно тази тенденция се наблюдаваше в услугите. Търсене на средно-квалифицирани работници имаше в промишлеността и строителството.

Ръстът в сектор строителство се определяше от големите градове София, Пловдив, Варна и Бургас, които заедно представляваха над половината от започнатите нови сгради в страната през 2018 г. В същото време печалбата в отрасъла се понижи с 3%, основно заради повишението на разходите за материали.

Коментари

Задължително поле