Оптимизмът сред шефовете на фирми се завръща

Търговци пробват по-високи цени

През юни 2020 г. бизнес климатът в страната се подобрява в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на шефовете на фирми във всички сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, показва анкета на НСИ.

Промишленост

Бизнес климатът в промишлеността се подобрява в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да бъде основният фактор, затрудняващ дейността.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През юни бизнес климатът в строителството също се подобрява, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на фирмите. Според тях получените нови поръчки през последния месец се увеличават, а и прогнозите за дейността през следващите три месеца са оптимистични.

Най-сериозните проблеми за бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка.

Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

В търговията на дребно оценките и очакванията на мениджърите също са по-благоприяти. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са също по-позитивни.

Основната пречка за дейността в търговията на дребно остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени са регистрирани известни очаквания за повишение, макар по-голяма част от търговците да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

В услугите мениджърите също имат по-позитивни очаквания за състоянието на фирмите през следващите шест месеца. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.

Най-сериозните проблеми за бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в сектора очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Коментари

Задължително поле