Осигуровки и за доходи от продажби в интернет

Хората, които извършват търговска дейност, трябва да плащат осигуровки върху реализираната печалба, въпреки че не са регистрирани като еднолични търговци.

Хората, които извършват стопанска дейност, с вноски като еднолични търговци

Промените влизат в сила от 1 януари

Ако човек регулярно продава стоки в интернет или дава второто си жилище под наем на туристи, ще трябва да плаща осигуровки върху получените доходи като едноличен търговец. Това гласят промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, които вече са обнародвани в “Държавен вестник” и влизат в сила със задна дата от 1 януари 2019 г.

Промените се отнасят за внасянето на осигуровки върху доходите от стопанска дейност на всички граждани, които са търговци по смисъла на Търговския закон, въпреки че не са регистрирани като едноличен търговец. Това са хората, които реално извършват дейност като търговци - системно упражняват някаква дейност с цел постоянен доход, а не единични сделки, които имат случаен характер. Т.е. ако човек продаде чрез обява в интернет старите си гуми на колата, не трябва да плаща нито данъци, нито осигуровки върху получените суми. Но ако купува на едро калъфи за мобилни телефони и ги продава онлайн с цел печалба, това се счита за търговска дейност и с промените ще трябва да се плащат осигуровки върху реализираната печалба от дейността, т.е. върху разликата между получените доходи и направените разходи - за стоката, за такси за публикуване на обяви в онлайн платформата и т.н. Досега в законодателството беше посочено, че за тези доходи от стопанска дейност се дължи данък. Но с промените в наредбата се уточнява, че трябва да се плащат и осигуровки.

По аналогичен начин, ако човек инцидентно даде втория си дом край морето под наем на познати, върху получените суми не дължат данък и осигуровки. Но с промените в наредбата, ако жилището системно се дава под наем чрез обяви в интернет, това се счита за търговска дейност и върху реализираната печалба вече се дължи не само данък, а и осигуровки.

Коментари

Задължително поле