ПОКАНА за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“ в София

ПОКАНА

за участие в регионални събития по проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04  „Знания за Натура 2000“,

 част от Втора национална кампания на тема:

 „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“.

В рамките на кампанията ще се проведат 28 регионални събития, насочени  към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Те ще включват следните панели: „Основни моменти в изготвянето на планове за управление на Натура 2000“; „Мерки, заложени в Националната Рамка за Приоритетни Действия за Натура 2000 (НРПД)“; „Връзка между мерките на НРПД и плановете за управление на Натура 2000“; панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“. През м. април 2023 г. в Югозападен район ще се проведе регионално събитие на:

06.04.2023 г. - област София-град

За да се включите в регионалното събитие,

можете да заявите вашето участие на

тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18

или на имейл: [email protected]

 ОЧАКВАМЕ ВИ!
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони