Поредица от обучения бяха организирани за представителите на Асоциациите по водоснабдяване и канализация

Повече от 50 представители от Асоциациите по ВиК се включиха в провелите се през последната година обучения, свързани с придобиване на допълнителни компетенции за развитие и управление на отрасъл ВиК. Организирането им е част от проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г."

В рамките на заложените надграждащи теми бяха включени: приложимата европейска и национална правна рамка във водния сектор и законодателство в областта на околната среда, контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, регулаторни показатели за качество, ценообразуване, инвестиционен процес, проектиране и строителство на ВиК инфраструктура, изпълнение на договори по FIDIC, финансово и счетоводно управление на ВиК услугите в отрасъл ВиК и др.

Обученията включваха както теоретична информация по темите, така и обсъждане на практически примери и казуси, дискусии и ролеви игри. Чрез предадената информация експертите от Асоциациите по ВиК надградиха компетенции за изпълнение на нормативно заложените си ангажименти и постигнаха по – добро познаване на спецификите за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията, и предоставянето на ВиК услуги.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-11/16.03.2016 г., с Бенефициент МРРБ

Коментари

Задължително поле