Правят обществените поръчки само онлайн

Публикуват договорите с подизпълнители

По-строги правила при строежи за над 10 млн. лв.

Oбществените поръчки задължително ще се провеждат само онлайн от 18 октомври 2018 г. Това предвиждат промени в Закона за обществените поръчки, пуснати от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Изменението се налага заради изискване на новите европейски директиви, според които държавите членки трябва да преминат към електронен обмен на информация при провеждане на търговете.

За целта у нас ще бъде създадена единна национална електронна платформа, която ще позволи на всички възложители да провеждат и възлагат поръчки изцяло с електронни средства. Те ще трябва да получават и обработват електронни фактури, които са съвместими с европейския стандарт.

Възложителите ще бъдат задължени да публикуват на профила на купувача договорите за подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки - информация за всички допълнителни споразумения към договорите.

Прецизира се кръгът на лицата, които са задължени да декларират т. нар. лични обстоятелства при участие в обществени поръчки. Такива ще са законните и упълномощени представители на фирмата, както и членовете на управителните и надзорните органи.

С промените в закона се повишава и стойността на поръчки, при които задължително ще трябва да се премине през строга процедура за провеждане на обществена поръчка. При поръчки за строителство този праг се повишава от 5 млн. лв. на 10 млн. лв. При по-малки поръчки за строителство на стойност между 270 хил. и 10 млн. лв. възложителите ще може да избират изпълнител чрез публично състезание или пряко договаряне. При услугите прагът, над който задължително ще се преминава през процедура за обществена поръчка се повишава от 264 033 лв. на 280 хил. лв.

Предложени са нови санкции, както и по-високи глоби при повторно нарушение на закона. Например възложител, който не изпрати в срок информацията, подлежаща на публикуване в Регистъра на обществените поръчки или в “Официален вестник” на ЕС ще се наказва с глоба в размер от 500 лв. до 1500 лв.

Коментари

Задължително поле