Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2018 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017 година. Прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8.7% спрямо 2018 година, като около 34% от предприятията не планират разходи за

придобиване на дълготрайни активи през следващата година.

По направление на инвестициите през 2019 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за

увеличаване на производствения капацитет - 33.3% от общия стойностен обем на инвестициите в

промишлеността. На второ място, с 31.3% дял са предвидените инвестиции за заместване на

износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи

производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 20.5%, и за

опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 14.9%.

За факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2019 г., преобладават позитивните оценки на въздействие ("стимулиращо" или "много стимулиращо") при "търсене на продукцията", "финансови ресурси или очаквани печалби" и "технически фактори". При групата "други фактори" 24,7 на сто от анкетираните посочват влиянието им като "стимулиращо", 36,8 на сто от тях се въздържат от оценка, а 26.7 на сто отговарят, че факторът не оказва влияние.

Коментари

Задължително поле