Преподаватели и студенти от Свищов изучават Придунавието

Научноизследователски проект „Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие“ реализират академични преподаватели и студенти от Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Своищов.

Проектният екип с ръководител доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”, обединява представители на катедрите „Контрол и анализ на стопанската дейност”, „Маркетинг”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Застраховане и социално дело”, „Финанси и кредит”. Обект на изследването са граничещите с река Дунав български селища и техните общини, а целта на проекта е създаване на рамка за стратегическо мислене и за целенасочване към следващия етап от реализацията на Европейска Стратегия за регион Дунав (Дунавската стратегия).

Според проектния екип, българското Придунавие може да се превърне в стратегическа зона, във „фронт” и мост за трансгранична интеграция между България и Румъния след получаване на знание за неговия потенциал и организирането му чрез създаване на подходящи концептуални инструменти – визии, стратегии, планове и др. Част от планираните по проекта дейности вече са реализирани. Изследователи от свищовското висше училище участваха с експозета и презентации по тематиката на проекта в международна конференция „Глобализация, иновации и развитие. Тенденции и перспективи“. Форумът, който се проведе в румънския град Александрия, бе организиран от университет Валахия, Търговище, факултет по наука и технологии, а Стопанска академия бе съорганизатор. Двудневната конференция даде възможност за обмяна на мнения и становища по научни въпроси, практически проблеми, добри практики и опит.

Освен представените научни виждания и разработки, на конференцията бяха дискутирани възможности за създаване на устойчиви и дългосрочни контакти между учени и специалисти от страните-участнички. Свищовски студенти и техни колеги от румънския университет участваха в международен симпозиум в гр. Александрия, посветен на проблемите на икономиката, селското стопанство, туризма, търговията, публичната администрация. Студенти от 3 и 4 курс, в специалностите. „Финанси”, „Бизнес информатика”, „Стопански и финансов контрол”, „Икономика на туризма”, МИО, „Публична администрация”, „Аграрна икономика” представиха 17 доклада, разработени от 19 души. Тричленно жури, в състава, на което бе и свищовският проф. Красимир Шишманов – преподавател в катедра Бизнес информатика, определи четирите най-добри студентски презентации от българска и от румънска страна. На първо място от свищовските възпитаници се класира Шевкет Шевкет – 4 курс, спец. „Икономика на туризма”.

Изследване развитието на българското Придунавие е друга дейност от планираните по проекта, която ще продължи до м. октомври. Дейността е насочена към концептуализиране създаването на изследователски център за изследване на българското Придунавие и предвижда систематизирано теренно проучване развитието на дунавските общини от студенти, изследователи и млади учени от Стопанска академия. За целта ще бъде организирана Дунавска проучвателна експедиция с два лъча: Свищов-Запад и Свищов-Изток.

Коментари

Задължително поле