Признава ли се за „клас“ времето на обучение в университет

Въпрос: Признава ли се за „клас” времето на обучението във висше учебно заведение?

М. Георгиева, гр. Ямбол

Отговор: Често в практиката работодателите се сблъскват с въпроса дали следва да включат във вътрешните си правила клауза, че ще признават като дейност по същата или сходна професия за целите на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и времето на обучение във висше училище за степен „магистър” или „доктор”, доколкото степента е придобита по същата или сходна специалност (по аргумент на чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата).

При определянето на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, признаването на предходен трудов стаж се извършва от работодателя, при който лицето работи по трудово правоотношение. Преценката на работодателя следва да има предвид посочената по-горе разпоредбата на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която трябва да са налице едновременно две предпоставки:

- от една страна се отчита времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;

- от друга - тази трудова дейност и/или професия е същата или сходна с работата по сключения трудов договор. Визираната от Вас разпоредба посочва, че лицето трябва да е упражнявало трудова дейност и/или професия за същата или сходна с работата по сключения трудов договор, а не да е било в процес на обучение за придобиване на професионална квалификация.

Освен това при упражняването на тази дейност, лицето трябва да е било задължително осигурено за съответните осигурителни рискове, докато студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, подлежат само на здравно осигуряване и се осигуряват съгласно чл.40, ал.3, т.2 от Закона за здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет.

Предвид това, че студентите/докторантите по време на обучението не изпълняват посочените в горепосочените условия от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, работодателят не би следвало да признава тези периоди при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Въпреки това обаче, право на работодателя е да определи допълнителни условия за признаване и/ или увеличение на възнаграждение за придобит трудовия стаж и професионален опит.

Важно е да припомним, че с колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор.

Също така, с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата или с индивидуален трудов договор могат да се определят по-високи размери на допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата.

Тодор Капитанов – юрист, национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле