Проверено е имуществото на 10 195 магистрати и роднините им

През 2018 г. Инспекторатът към ВСС извърши общо 61 проверки в органи на съдебната власт в петте апелативни района, като беше проверена дейността на органите на съдебната власт за 2016 г. и 2017 г. Аналитичният и подробен доклад, изготвен от главния инспектор Теодора Точкова, бе представен на 30.05.2019 г. пред пленума на ВСС, който ще го внесе в Народното събрание заедно с годишния доклад за своята дейност на 31.05.2019 г. Това съобщиха от пресслужбата на ИВСС.

През отчетния период ИВСС изпълни годишната си програма за 2018 г. Бяха извършени 47 комплексни планови проверки (КПП), от които 5 в съдилищата по граждански и административни дела, 20 в съдилищата по наказателни дела, 21 в прокуратурите и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, беше проверена и Националната следствена служба (НСлС). Извършени бяха 3 тематични проверки, 10 инцидентни проверки по сигнали по граждански, търговски и наказателни дела и прокурорски преписки и 1 проверка по самосезиране. В отчетния период в ИВСС са постъпили общо 1492 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи, като по 1008 сигнала работата е приключена. През 2018 г. ИВСС е отправил 2 сигнала за уеднаквяване на съдебната практика и е изготвил становища по четири тълкувателни дела.

За първи път от началото на дейността си през 2018 г. ИВСС извърши КПП на ВКС, ВАС, НСлС, Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. С изключение на проверката на ВКС по граждански и търговски дела, която продължи и през 2019 г. и ще бъде отчетена в следващия отчетен период, резултатите от проверките в останалите органи на съдебната власт са подробно коментирани в доклада.

В резултат на извършените проверки на съдилищата както КПП, така и инцидентни проверки по сигнали, бяха установени някои проблеми, преди всичко по отношение на: неспазване на сроковете по движението и приключването на конкретни съдебни производства; неспазване на разумния тримесечен срок за изготвяне на съдебните актове от някои съдии; разнородна практика при администриране на производствата по чл. 203 АПК, констатирано при проверките на административните съдилища. В някои от прокуратурите са констатирани: забавяния при произнасянето по проверките по чл. 145 ЗСВ и решаването на делата от някои прокурори; неосъществяване от някои прокурори на необходимия контрол върху работата на служителите на МВР по спрени наказателни производства; в някои случаи наблюдаващите прокурори не осъществяват достатъчно ефективно функцията си по ръководство и надзор на разследването, поради което се допускат процесуални нарушения, които водят до отмяна на прокурорските актове или връщане на делата от съда.

При проверките на органите на съдебната власт бяха установени и редица положителни практики - много добра организация на административната дейност в проверените съдилища и прокуратури; провеждане на периодични събрания в съдилищата, на които се обсъжда констатирана противоречива практика, а в прокуратурите е създадена организация, при която оправдателните присъди се подлагат на анализ, както и причините за отмяна на прокурорските актове и връщане на делата за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения; през проверявания период в проверените съдилища по наказателни дела няма дела, по които производството да е било прекратено поради изтичане на предвидената в закона погасителна давност, както и няма постановени оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности корупционни престъпления.

През 2018 г. ИВСС отправи предложения за поощрения на административният ръководител на АССГ и седем съдии от този съд, както и на административния ръководител на РП - Харманли, за констатираното по време на проверките образцово изпълнение на служебните им задължения. Всички те бяха поощрени от ВСС с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен".

По отношение дейността по разглеждане на заявленията срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и през отчетната 2018 г. не бяха установени проблеми при осъществяването й. Основна причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и приключване на делата. За нарушаването на разумния срок за разглеждане на делата са допринесли или се дължат изцяло на действията на съдии, за които ИВСС е отправял предложения за налагане на дисциплинарни наказания.

През изминалия двегодишен период от въвеждане на правомощията на ИВСС за извършване на проверки на имуществените декларации на съдии, прокурори и следователи и на проверки за почтеност и конфликт на интереси, за установяване на действия, с които се накърнява престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователи беше натрупан значителен опит. Благодарение на активните действия от страна на Инспектората бяха променени текстове в ЗСВ, с които се улесни дейността по проверка на декларациите за имущество и интереси. В предвидения законов срок през 2018 г. бяха проверени и обработени 4766 декларации, като фактически беше проверено имуществото на 10 195 лица - магистратите, техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите им пълнолетие деца.

По отношение на дейността по проверките за интегритет през 2018 г. от образувани общо 60 преписки по сигнали, съдържащи твърдения за нарушения по чл. 175к, ал. 1 - 4 ЗСВ, проверки са образувани в 15 случая, като само по едно от приключените проверки към 31.12.2018 г. е изготвен мотивиран доклад, съдържащ становище относно наличието на достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к ЗСВ. Основната причина за невъзможността на ИВСС да установи по безспорен начин наличието на такива нарушения е свързана с недостатъчно добрата законова уредба за събиране на доказателства, с които нарушенията да бъдат ефективно доказвани.

За отчетния период, по предложение на ИВСС, колегиите на ВСС са образували 8 дисциплинарни производства срещу магистрати. До ръководителите на съдилищата, прокуратурата и следствието са отправени общо 40 сигнала, съдържащи препоръки за преценка необходимостта от налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ.

В заключение, на основание изводите за резултатите от дейността на ИВСС по отделните направления за 2018 г. може да се обобщи, че Инспекторатът се справя успешно с възлаганите му все нови и нови правомощия, което означава, че дейността му се ползва с подкрепата на обществото и доверието на магистратите. Необходимо е да продължи да доказва с дейността си, че е гарант за постигането на бързо, качествено, предвидимо и независимо правосъдие.

Докладът за дейността на Инспектората към ВСС може да видите тук.

Коментари

Задължително поле