Прокуратурата поиска прекратяване на първата партия на Марешки

Веселин Марешки

Днес, 6 април 2017 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искова молба за прекратяване на политическа партия „Национално движение свобода и демокрация“ (ПП „НДСД“) представлявана от Веселин Марешки – председател на партията, съобщиха от държавното обвинение.

Прекратяването е на правно основание чл. 40 ал. 1 т. 1, 3 и 5 от Закона за политическите партии.

След извършена проверка от СГП са установени три основания за разпускане на политическата партия:

1. ПП „НДСД“ не е пререгистрирана съгласно изискванията на закона през 2005 г.;

2. Партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния орган, съгласно Закона за политическите партии и Устава на партията, не по-малко от веднъж на 5 г. и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство;

3. Видно от представените от ЦИК данни политическата партия не е участвала повече от 5 г. от последната й съдебна регистрация в избори за народни представители, президент, вицепрезидент или за общински съветници и кметове.

 

Исковата молба на Софийска градска прокуратура:

ДО

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ – VI-3 с-в

И С К О В А М О Л Б А

от Софийска градска прокуратура

гр.София – 1000

бул.“Витоша“ № 2

ПРОТИВ :

ПП“ Национално движение за свобода и демокрация“

рег. по ф.д. № 13376/2004 г .при СГС –ТО , VI-3 състав

със седалище и адрес на управление -

гр. Варна, ж.к. „Младост „,бул. „Република „

Медицински център Младост – Варна – представлявана от

Веселин Найденов Марешки – председател на партията.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ :

чл. 40, ал. 1,т.1,3 и 5 от Закона за политическите партии

УВАЖАЕМИ Г-Н /Г-ЖО/ СЪДИЯ,

На 20.03.2017 год. в Софийска градска прокуратура е постъпило писмо изх. № НС-08-68/19.03.2017 г. от Централна избирателна комисия във връзка с правомощията на Софийска градска прокуратура по чл. 40,ал.2 вр.чл.40,ал.1 от Законна за политическите партии /ЗПП/, с което ни уведомяват ,че лицето Веселин Найденов Марешки членува в две партии – партия „Воля „ , регистрирана по ф.д. № 12351/2007 год. и партия „ Национално движение за свобода и демокрация „, регистрирана по ф.д. № 13376/2004 год.

След извършена проверка в регистрите на съда се установи ,че ПП Национално движение за свобода и демокрация“/НДСД / с решение от 21.02.2005 год. на СГС-ФО- VI с-в по ф.д. № 13376/2004 год. е вписана в регистъра на политическите партии при СГС с председател - Веселин Найденов Марешки.

Вписването на политическата партия е извършено съгласно изискванията на ЗПП, обн. ДВ.бр. 30/28.03.2001 год. ,изм. и доп. бр. 103 /25.11.2003 год. ,отм. бр. 28 / 01.04.2005 год..

През 2005 год. е приет нов ЗПП ,който е в сила от 01.04.2005 год. Съгласно разпоредбите на закона, регистрираните към датата на влизане в сила на този закон политически партии в срок до 31.12.2005 год. привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон и следва да се пререгистрират в съда. В изречение второ на ал.4 от същият параграф е посочено ,че при отказ за пререгистрация , политическата партия се заличава служебно от съда.

От фирменото дело на партията е видно ,че със заявление от 29.06.2006 год., подадено от председателя на ПП“НДСД“ е направено искане до съда за вписване на промени на съществуващи обстоятелства , обусловени от влизане в сила на новия ЗПП и от взетите решения на проведения на 31.05.2006 год. извънреден конгрес на партията.

С решение от 27.10.2006 год. СГС –ФО- VI с-в е отказал вписване в регистъра на политическите партии при СГС на заявените с посоченото по-горе заявление промени с мотива ,че представените със заявлението доказателства са непълни и недостатъчни и че не е спазено императивното изискване на & 4 , ал.1 от ЗПП. Това решение на СГС е било обжалвано от председателя на ПП „НДСД“ с касационна жалба до ВКС – I-во отделение,който с решение № 45 от 25.03.2008 год. е оставил в сила решението на СГС от 27.10.2006 год. и е отхвърлил касационната жалба като неоснователна.

След този момент по партидата на ПП не са отбелязани вписвания. Няма данни партията да е осъществявала обществено политическа дейност.

От горното следва извода ,че ПП“ Национално движение за свобода и демокрация“ не е пререгистрирана съгласно изискванията на &4,ал.1 от ПЗР на ЗПП в сила от 01.04.2005 год. Съгласно разпоредбите на ал.4 ,изр.2 от същият параграф при отказ от пререгистрация какъвто е настоящия случай , съда е следвало служебно да заличи ПП от регистъра на ПП в СГС,но това не е било сторено. Не е бил подаден и иск на прокурора за разпускане на партията по ЗПП .Това обуславя наличието на предпоставката на чл. 40,ал.1,т.1 от ЗПП, а именно ,че са нарушени изискванията на закона / ЗПП в сила от 01.04.2005 год./ и посочената партия не е била пререгистрирана по новия ЗПП , като посоченото нарушение съществува и до настоящият момент.

От материалите по ф.д. е видно ,че партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния орган съгласно ЗПП и устава на ПП / чл.6 / - не по-малко от веднъж на 5 години и не е представила в съда за вписване състав на ново ръководство. При наличието на тези факти е налице и предпоставката за разпускане на ПП, посочена в т.5,на чл.40,ал.1 от ЗПП.

Посочената ПП не е участвала повече от 5 години от последната и съдебна регистрация в избори за народни представители, президент ,вицепрезидент или за общински съветници и кметове. От писмо на ЦИК с изх. № НС-09-17/30.03.2017 год. е видно ,че ПП“НДСД „ от момента на регистрацията си е участвала само в избори за общински съветници и кметове на 28.10.2007 год. и е била регистрирана от ЦИКМИ с Решение № 80 от 31.08.2007 год. След посочена дата ПП“НДСД“ не е участвала в избори.Това обстоятелство е отделно основание на разпускане на партията - чл. 40,ал.1т.3 от ЗПП.

Предвид изложеното моля, на основание чл.40,ал.1,т.1,3 и 5,вр. чл 40, ал.2, във вр.с чл.38,т.5 от ЗПП да постановите разпускане и прекратяване на ПП „ Национално движение за свобода и демокрация„, рег. по ф.д. № 13376/2004 год. по описа на СГС-ТО-VI-3 състав .

ДОКАЗАТЕЛСТВА :

  1. Писмо на ЦИК изх. № НС -09-17/30.03.2017 год.

  2. Удостоверение за актуално състояние на ПП;

Прилагам препис от исковата молба и приложенията към нея за ответника.

Прокурор : ……………………………

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика