Развитието и опазването на старите столици влиза в отделен закон

Строители усилено работят по въздигане на Голямата базилика в Плиска

Старите столици - Плиска, Велики Преслав, Велико Търново, Царевец, Трапезица, Момина крепост и Видин, ще бъдат интегрирани в туристически маршрути, а за опазването им ще се полагат специални грижи от местната и централната власти.

Това предвижда законопроект, внесен в деловодството на парламента от депутати от ГЕРБ, БСП, Патриотичния фронт и Реформаторския блок.

Предвижда се разработване на система от планове, на държавно, областно и общинско ниво, за устойчиво развитие на селищата, включително чрез създаване на уникални ландшафти, чрез които да се развива културният туризъм.

Контролът ще се осъществява едновременно от централната и местната власт.

С цел популяризиране на старите столици ще се разработват туристически продукти в съответствие със Закона за туризма.

Всяка година съответните общини ще приемат програми, изготвени от експерти, с конкретни проекти за изпълнение, свързани с опазването, поддържането и популяризирането на културните ценности в старите столици. Те ще бъдат предлагани за обществено обсъждане на интернет страниците на местните администрации.

На база годишните общински програми Министерство на културата ще изготвя обща програма за развитие и финансова подкрепа на старите столици.

Държавата

От страна на държавата в политиката за закрила и развитие на старите столици ще участват три министерства. Министерство на културата ще съблюдава опазването на културното наследство. Министерство на туризма ще подпомага културния туризъм в историческите селища. Регионалното ведомство ще координира сътрудничеството между общините и изготвянето на устройствени планове на старите столици.

Недвижимите културни исторически ценности ще могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомства и общини за срок до 10 г., но без право на преотстъпване на трети лица. Условието обаче е съответната община да представи план за опазване и управление на археологическия резерват.

Общините

Кметовете ще отговарят за управлението на предоставените им културни ценности, които са публична държавна собственост.

Специализирани звена към общините ще организират опазването и управлението на историческите селища, както и координацията с държавните институции в процеса на планирането и ресурсното осигуряване. Звената ще осигуряват поддръжката на информационна система и архив на недвижимото културно наследство на територията на общината.

Контролът на прозрачността и публичността на всички дейности ще се осъществява от обществени съвети, назначавани от кметовете. Те ще съгласуват инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и дейностите.

Финансирането ще идва от държавния бюджет, бюджетите н общините, европейски програми, дарения и събраните приходи от туризъм.

Коментари

Задължително поле