РИОСВ-Пазарджик издаде наказателни постановления за 32 500 лева

пари

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик са съставили от началото на 2017 година 4 акта и са издали 10 наказателни постановления, с които са наложени 3 глоби и 7 имуществени санкции в общ размер 32 500 лв.

За първите 100 дни на годината инспекторите от РИОСВ-Пазарджик са извършили 62 контролни проверки в 52 промишлени обекта и са дали 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Предприети са действия по 9 сигнала, постъпили на "зеления" телефон на инспекцията.

На "Трейс България" АД е съставен акт за извличане на скално-земни маси от отвал "Изток" на закрития рудник "Влайков връх" в село Елшица без проведена процедура по оценка за съвместимост и в нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците - нерегламентирано изгаряне на отпадъци и съвместно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци, са съставени актове на "Софалукс България" ЕООД и "Индъстрис" ООД.

На "Галванопрактик Петров" СД е съставен акт за това, че отпадъчните води са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения по показатели "химическа потребност от кислород" и "сулфати", поставени в разрешителното за заустване на дружеството.

Коментари

Задължително поле