Ръст при наетите непълнолетни работници

Тази година те са с 20% повече

За шестте месеца на годината Инспекцията по труда е издала с около 20% повече разрешения за работа на непълнолетни лица спрямо същия период на 2017 г.

Дадените разрешения през 2018 г. са 3733 бр., от които 74 бр. са за лица, ненавършили 16 г. Отказите са 59 бр., пет от тях за ненавършили 16 г. За същия период на 2017 г. разрешенията са били 3124 бр. (46 бр. от тях са за ненавършили 16 г.), а отказите - 51 бр. (за ненавършили 16 г. също 5 бр.), съобщават от ГИТ.

Процедурата за издаване на разрешение е максимално облекчена. Искането се заявява от работодателя, който ще наема непълнолетното лице, на базата на едва 7 документа. Два от тях се осигуряват от търсещите работа – медицинско свидетелство за всички, а за лицата, които нямат 16 г. и работят в учебно време – план на учебните занятия. Дирекция „Инспекция по труда“ по седалище на местонахождението на работното място, където се подава искането, се произнася до 7 работни дни, но в повечето случаи и по-рано дори и в пика на подаване на исканията – около началото на лятната ваканция, когато в дирекциите с морски курорти на ден пристигат по повече от 100 бр.

Документите, които се изискват от работодателя, са длъжностна характеристика; резултати от оценката на риска, на който може да бъде изложено непълнолетното лице, ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда; осигурени мерки за защита на здравето и безопасността на работещия; списък на необходимите лични предпазни средства (при необходимост). Всички тези документи работодателят трябва да притежава за всяко работно място, на което ще бъде назначен работник, независимо дали той е пълнолетен или непълнолетен, поради което не може да се твърди, че са административна тежест и затрудняват наемането на непълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се представят преди започване на работа, а при постъпване на работа на пълнолетен работник – при проверка. Работодателят трябва да представи още медицинско заключение, че лицето под 18 г. е годно да извършва работата, за която кандидатства, от служба по трудова медицина, с каквато е длъжен по закон да има договор.

Цялата процедура, както и формуляр за искане за разрешение за наемане на непълнолетно лице, е публикувана на сайта на ИА ГИТ, в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Формуляри“. Исканията могат да се подават както по електронен път, така и на място в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място. ИА ГИТ напомня още, че при проверка работодателят ще трябва да докаже, че е изпълнил задължението си по чл. 305, ал. 2 от Кодекса на труда да информира непълнолетните и техните родители или настойници за възможните рискове при работа и предприетите мерки за минимизирането им.

Според Конвенция на МОТ, по която България е страна, детският труд е забранен до навършване на възрастта за задължително образование, но не по-малка от 15 г. Конституцията на България е определила задължително образование до 16 г., поради което под тази възраст разрешения се издават по изключение.

Освен разрешителен режим, законодателят е въвел още защити за труда непълнолетните лица. Техният работен ден е 7-часов. Забранено е те да полагат извънреден труд, както и нощен (от 22 ч. до 6 ч. за ненавършили 18 г. и от 20 ч. до 6 ч. за ненавършили 16 г.) Предвиденият за тях отпуск е удължен на 26 дни. Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е криминализирано деяние и контролните органи на Агенцията сигнализират прокуратурата. За първото полугодие на 2018 г. са подадени 7 такива сигнала до прокуратурата, а през 2017 г. те са били 6 бр.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика