Свищов получава 305 486 лева за учебна работа с деца от малцинствата

Община Свищов е сред първите с връчен договор по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Финансирането е на стойност 305 486 лв, а изпълнението е за срок от 14 месеца. На церемония в ротондата на Министерство на образованието и науката заместник-министърът Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които получават безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектното предложение на Община Свищов „Толерантни и единни заедно и във всичко“, в партньорство с ЦДГ „Зорница“-село Ореш и Сдружение с нестопанска цел „Вяра, образование и бъдеще“ получи одобрение в процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Административния договор за безвъзмездна финансова помощ бе подписан от кмета на крайдунавския град Генчо Генчев и министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган.

"Проектното предложение цели повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства към участие в образователния процес, повишаване на заинтересоваността и участието на родителите им в организирани дейности, съхранявайки и развивайки културната им идентичност в мултикултурна и толерантна среда. Приобщаването им към образователната система ще създаде условия за пълноценното им изграждане и ще допринесе за успешна професионална, социална и творческа реализация. Предвидени са дейности по психологическа и медиаторска подкрепа за децата и семействата. Предвижда се обучение на педагогическите кадри, работещи с деца от малцинствата. Ще се провежда допълнително обучение по български език за преодоляване на трудностите при общуването и плавно усвояване на учебното съдържание в първи клас,което ще предотврати отпадане на деца от образователния процес поради неразбиране на преподавания материал", обяснява Генчо Генчев.

Градоначалникът допълва, че чрез използване на иновативни, специално разработени индивидуални програми и интерактивни технологии за усвояването на български език от деца, за които не е майчин, ще се допринесе за изравняването на нивото на езикова подготовка и равен старт за децата в училище. Насърчаването на участието на родителите в съвместни организирани дейности, ще е предпоставка за повишаване на доверието и преодоляване на към образователните институции и общността.

Чрез допълнителни занимания в четири основни направления-музика, танци, театър и рисуване ще работят заедно общо 93 деца от различни етнически общности, като те ще са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност.

"Реализирането на този проект е от изключителна важност, тъй като повишаването на мотивацията и интереса на децата от етнически малцинства за включването им в образователния процес още от предучилищна възраст е гаранция за тяхната плавна, но устойчива бъдеща интеграция в училище и в общността", коментира Генчев.

Община Свищов е подала проектно предложение и по втората процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, който е в процес на оценка.

Коментари

Задължително поле