Седемчленна комисия избира кандидатите за европрокурори до 31 декември

С решение № 806 от 9 ноември 2018 г. Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да създаде Комисия по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Това съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение.

Комисията ще бъде в състав от седем членове, както следва: заместник-министър на правосъдието (ръководител); двама членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС); двама членове на прокурорската колегия на ВСС; директора на Националния институт на правосъдието; и преподавател от катедра ,,Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски".

Комисията трябва да предложи три национални кандидатури за европейски прокурор в срок до 31 декември 2018 г., като извърши подбора на кандидатите съобразно условията на чл.16 на Регламента (ЕС) 2017/1939, на Регламент N0 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на работния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори (приложен към настоящото съобщение - на английски език и в превод на български език).

Европейските прокурори се избират и назначават от Съвета на Европейския съюз измежду трима кандидати, посочени от съответната държава членка на ЕС. Държавите членки на ЕС сами определят начина, по който да направят подбор на техните трима кандидати за европейски прокурор. Кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Желаещите да участват в подбора на кандидати за европейски прокурор следва да подадат в срок до 17:00 ч. на 30 ноември 2018 г. следните документи в деловодството на Министерството на правосъдието, гр. София, ул."Славянска" №1:

1. молба-свободен текст, за участие в подбора, адресирана до Комисията по подбора на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България;

2. автобиография във формат на ЕС;

3. актуална кадрова справка; и

4. документ, удостоверяващ съответното владеене на английски език (владеенето на френски и/или немски като втори работен език ще се смята за преимущество и също следва да бъде удостоверено).

Коментари

Задължително поле