Сменят ЕГН-то с друг номер за пред НАП

Агенцията по вписванията служебно преобразува Единният идентификационен код (ЕИК) на хората, които са били регистрирани в БУЛСТАТ с своя ЕГН, който е от 10 цифри, с нов 9-значен код. Промяната в Закона за Регистър БУЛСТАТ влезе в сила от 4 януари 2022 г.

Съгласно измененията, се преобразува ЕИК на:

- физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код;

- други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код.

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел „Справки от 4 януари 2022 г.

С тази промяна се налага изменение и в идентификационния номер за целите на ДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК. Като след 04.01.2022 г. за физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ДДС, се преобразува служебно идентификационният им номер от BG + ЕГН на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ, обявиха от НАП.

Не се променят идентификационните номера за целите на ДДС на следните физически лица:

- на физическите лица, които са регистрирани в регистър Булстат, но които не попадат в обхвата на промените в Закона за изменение и допълнение на Закона да регистър Булстат и съответно на които не е променен ЕИК. Тези лица запазват настоящият си идентификационен номер за целите на ДДС;

- на физическите лица, които не се регистрирани в Регистър Булстат.

Техният идентификационен номер за целите на ДДС си остава BG+EГН/ЛНЧ.

В унисон с извършената промяна в Закона за Регистър БУЛСТАТ и с цел защита на личните данни на физическите лица, НАП ще предложи промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, с които да унифицира формата на идентификационния номер, обявиха от приходната агенция.

Същевременно и всяко физическо лице, което е вписано в Регистър Булстат по реда на §2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ („§2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.”), и за което към момента в идентификационния му номер за целите на ДДС фигурира ЕГН-то му, може да подаде искане до компетентната териториална дирекция на НАП по регистрацията му за промяна на този номер, като същият ще бъде променен и формиран от BG+EИК.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика