Столична община иска да увеличи броя на контейнерите за разделно събиране на опаковки

Увеличаване на броя и обхвата на съдовете за разделно събиране на опаковки от домакинствата (пластмаса, стъкло, хартия и метал), е целта, която Столична община залага в предложението си за нови минимални изисквания за сключване на договори с организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООООп). Предложението предстои да бъде разгледано от членовете на Столичния общински съвет, като след одобрението му, покана за участие в новата процедура ще получат всички ООООп, които притежават разрешение по Закона за управление на отпадъците. Инициирането на нова процедура за сключване на договори между Столична община и ООООп, се налага, поради изтичане на 5-годишната законова давност на сега съществуващите договори за 22 района на СО през м. декември 2018 г., съобщават от общината.

Разширяването на съществуващата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата, е резултат, както на добре функциониращата общинска система за разделно събиране на отпадъци, така и на по-високите цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци, заложени в пакета мерки „Кръгова икономика“ на ЕС. Според националното законодателство, в срок до 1 януари 2018 г. общините трябва да постигнат най-малко 41% от общото тегло на отпадъците за подготовка за повторна употреба и рециклиране. През 2016 г. Столична община достига степен на рециклиране от 51%.

В новата процедура, сред критериите за оценка се включват допълнителен обем на съдовете за домакинствата, разчети за обхващане на административни сгради и други обекти, както и разчети за осигуряване на съдове и чували за заведенията за обществено хранене и търговските обекти.

За пръв път в предложението си до СОС, Столична община предстои да въведе и система за разделно събиране на ненужни облекла и други текстилни материали. Като партньори на общината за организиране на тази системата ще бъдат поканени лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, при условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори, приети с решение на Столичен общински съвет.

Коментари

Задължително поле