Събития за повишаване на институционалния капацитет на ВиК експерти се организират по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“

Отрасълът водоснабдяване и канализация (ВиК) е от изключително значение за качеството на живот и цялостното икономическо и социално развитие на населените места в България. Визията на българското правителство е да развие финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който да осигурява качествени услуги на поносими за потребителите цени, и е в съответствие с изискванията на законодателството за околна среда на ЕС. Това изисква, както значителни инвестиции в инфраструктурата, така и квалифициран човешки ресурс, който разполага с необходимите познания за управление и стопанисване на ВиК активите.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.), чиято основна цел е именно повишаване на административния капацитет на експертите в отрасъл ВиК – асоциации по ВиК, ВиК оператори и служители на МРРБ.

Към края на месец септември 2019 г. целевите групи по проекта преминаха през серия от семинари и обучения, на които им се представи информация относно актуална и приложима правна рамка във водния сектор и екологично законодателство в областта на околната среда, управлението на проекти, контрол и мониторинг на договорите между асоциациите по ВиК и ВиК операторите, инвестиционен процес, проектиране и строителство на ВиК инфраструктура, изпълнение на договори по FIDIC, финансово и счетоводно управление на ВиК услугите в отрасъл ВиК, финансови инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата,  промени в климата и влиянието им върху ВиК услугите и преоценка на публични ВиК активи и др.

В рамките на проекта, за отделните целеви групи бяха организирани работни посещения с цел обмяна на опит и добри практики във връзка с  планирането, развитието и поддръжката на ВиК инфраструктурата.

По проекта се представиха добри инженерни практики в отрасъл ВиК - методи за намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи и обезвреждане и оползотворяване на утайките, получени при пречистването на градски отпадъчни води за рекултивация на опожарени горски терени и укрепване на срутища и свлачища.

Една от най – съществените инициативи в рамките на проекта е създаването и откриването на четири музейни експозиции, представящи развитието, функционирането и управлението на ВиК инфраструктурата и предоставянето на ВиК услугите на територията на Република България. Музеите се намират в градовете Пазарджик, Стара Загора, Варна и Смолян, като тяхната цел е запознаване на обществеността с основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система, както и с изпълняваните дейности от ВиК операторите при предоставяне на ВиК услугите. В музеите са изложени по интерактивен начин ВиК инсталации, информационни табла и множество архивна ВиК арматура. В музеите има и 3D визуализация, която представя пътя на водата, съпроводен със звук и картина. Това е една образователна инициатива и е достъпна до всички, които имат желание да се запознаят отблизо с най – ценния ресурс на земята – Водата!

------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментари

Задължително поле