С близо 100 дела повече разгледа Окръжен съд – Велико Търново за шест месеца

Окръжният съд във Велико Търново

Окръжният съд във Велико Търново е имал за разглеждане 1360 дела за първото полугодие на тази година, от които 1051 граждански и 309 наказателни казуса. По този показател се отчита увеличение на делата спрямо първите шест месеца на миналата година с 96.

Приключени са 910 от делата. В тримесечен срок са свършили 788, или около 87%. Този показател остава относително устойчив. Броят на решените дела със съдебен акт по същество е 767.

Средната действителна натовареност на съдиите през отчетния период е била 14,02 дела за разглеждане на съдия за месец, при 13,31 за първите шест месеца на 2018 г., като специално по отношение на гражданското и търговското отделение тази натовареност е достигнала 12,51 дела на съдия за месец при 11,08 през същия период на 2018 г. Натовареността на наказателните съдии е била 8,58 през първите шест месеца на годината, при 6,94 през първото полугодие на 2018 година. През отчетния период броят на съдиите по щат в Окръжен съд – Велико Търново е бил 20, при 22 за миналата година.

През първите шест месеца на годината Окръжен съд – Велико Търново е разгледал общо 309 наказателни дела. От тях свършени са 268. 247 или общо 92% от тях са приключени в тримесечен срок. През първото полугодие са разгледани общо 1051 граждански и търговски дела. Отчита се увеличение на броя им, като за същия период на 2018 година те са били 931, или със 120 повече. 541 дела, или общо 84% са приключени в тримесечен срок.

Окръжният съд във Велико Търново е подобрил значително работата си. Има увеличение на разгледаните дела въпреки намалелия щат на съдиите и последвалото от този факт нарастване на тяхната средна действителна натовареност. Запазва се тенденцията за значително малък брой несвършени дела и висок процент на делата, свършени в тримесечен срок.

Коментари

Задължително поле