Трудово-правна консултация на "Труд": Кой има право на закрила при уволнение

Въпрос: Здравейте д-р Капитанов! Въпросът ми е кратък - кой има право на закрила при уволнение?

Зл. Жекова, гр. Бургас

Отговор: Закрилата при уволнение е регламентирана в чл.333 от Кодекса на труда (КТ). Това е т. нар. “предварителна закрила”, защото се дава преди извършване на самото прекратяване на трудовото правоотношение.

Органът, който дава предварително разрешение, е компетентен държавен или синдикален орган - инспекцията по труда и определения от централното ръководство на синдикатите синдикален орган.

Предварителната закрила важи само за работници и служители, чиито трудови правоотношения са възникнали въз основа на трудов договор или конкурс /по силата на чл.336 КТ разпоредбите на раздела, касаещ прекратяване на трудовия договор се прилагат съответно и за прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс/. Закрилата не се прилага за трудови правоотношения, възникнали от избор, както и за трудовите правоотношения за допълнителен труд и трудов договор за работа до пет дни в месеца (съответно по чл. 110, чл. 111 и чл. 114 от КТ).

Категорията работници или служители, за които се прилага специалната закрила, са изчерпателно изброени в чл.333, като общото между тях е, че те са социално по-уязвими, упражняват определени права или притежават определени функции. Това са:

- работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;

- трудоустроен работник или служител;

- работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;

- работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск;

- работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;

- работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;

- работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

- работник или служител, който е член на синдикалното ръководство в предприятието на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган.

Засилена закрила се прилага по отношение на работници или служители, които са трудоустроени или боледуващи от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. По отношение на тях преди уволнението се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация