Увеличават се делата за домашно насилие в Горнооряховския районен съд

Над 285 000 лева са събрали държавните съдебни изпълнители през 2019 година

Новообразуваните дела през миналата година в Районен съд – Горна Оряховица са общо 3286, от които граждански са 2359 дела /72% от общо новообразуваните дела/. Наказателни са 927 дела /28% от общо новообразуваните дела/. Данните сочат, че през 2019 година се е намалил броят на новообразуваните граждански дела почти по всички видове граждански дела. Изключение правят делата за развод, предявените установителни искове, делата по Закон за защита от домашното насилие и трудовите спорове.

Налице е увеличение на новообразуваните дела по Закона за защита от домашното насилие, спрямо образуваните през 2018 и 2017 година. През 2019 година са образувани 49 броя дела, спрямо 44 броя за 2018 година и 39 дела за 2017 година.

Налице е леко увеличение на новопостъпилите трудови спорове спрямо предходната година. Образувани са 39 граждански дела, от които 18 дела по искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”. През 2019 година е намален броят на образуваните наказателни дела от общ характер спрямо предходните две години.

И през отчетната година, както през 2018 и 2017 година, най-голям относителен дял в така образуваните дела имат общоопасните престъпления – общо 76 дела. На второ място се нареждат делата за престъпления против собствеността. През 2019 година са образувани 4 дела за престъпления против брака, семейството и младежта. Значително е увеличен броят на образуваните дела за престъпления против реда и общественото спокойствие.

През отчетния период са постъпили 2 броя жалби против извършени действия на държавните съдебни изпълнители. Едната е уважена, а другата е отхвърлена. Събраните суми през отчетния период са общо 285 428.00 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 187 132 лв., следван от дела в полза на Държавата – 52 835.00 лева и на следващо място са сумите, събрани в полза на юридически лица – 45 461.00 лв.

Коментари

Задължително поле