Установени са нови находища на жълт планински крем и нарцисовидна съсънка в Национален парк „Рила“

При теренни наблюдения, извършени от екип на ДНП „Рила“ бяха установени нови находища в Национален парк „Рила“ на редките растителни видове с консервационно значение жълт планински крем и нарцисовидна съсънка.

Ново находище в защитената територия на жълт планински крем, представено от 21 екземпляра е намерено по южните склонове на местността „Динков дол“ на 2000 м н. в. Другият рядък вид – нарцисовидна съсънка на територията на НП „Рила“ е установен непосредствено над горната граница на клековия пояс, откъм южните склонове под Ангелов връх на 2500 м н. в. Досега, най-значими концентрации на редки, застрашени видове от различен тип растения са наблюдавани предимно в централната част на Националния парк, в районите на Мусала, Мальовица, Марачини и Седемте езера и Урдиния циркус.

ДНП „Рила“ планира извършване на допълнителни проучвания на новите находища в района, както и на нови потенциални места на разпространение на консервационно значими видове растения.

Жълтият планински крем (Lilium jankae Kern.), наричан още Самодивско лале е защитен вид от Закона за биологично разнообразие. Среща се само на Балканския полуостров. Обитава открити ливади в планините до алпийския пояс.

 

жълт планински крем Динков дол 45 водохв

Нарцисовидната съсънка (Anemone narcissiflora L.) е защитен вид от Закона за биологично разнообразие. Обитава открити тревисти места в субалпийския и алпийския пояс на планините.

 

Коментари

Задължително поле