Фирми от Гърция за първи път на "Цветна пролет" в Пловдив

Ãîëÿì èíòåðåñ ñðåä ïëîâäèâ÷àíè ïðåäèçâèêà èçëîæåíèåòî "Öâåòíà ïðîëåò", êîåòî áå îòêðèòî â÷åðà â Ìåæäóíàðîäíèÿ ïàíàèð.

Фирми от Гърция за първи път ще участват в специализираната изложба за цветя, декоративна растителност, градинско оборудване и аксесоари "Цветна пролет 2017", която ще се проведе от 29 март до 2 април в Международен панаир-Пловдив. През тази година изборът ще е много по-голям, тъй като ангажираните площи са увеличени с 20%, съобщиха организаторите.

"Цветна пролет" е част от Дните на семейството, свободното време, хобито и модата, които ще продължат до 2 април. Очакват се над 20 000 посетители заради впечатляващите комбинации от бизнес и атракции във всички прояви на мега форума, включващ "Природа, лов, риболов" и Изложбата на общините (от 29 март), Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика (от 30 март), Италианският фестивал на красотата и прическата (от 31 март) и киноложките изложби (от 1 април).

Коментари

Задължително поле