Цените в евро и лева от август 2023 година

Най-голям риск при въвеждане на еврото цените да бъдат закръглени нагоре има в салоните за красота, ресторантите, хотелите и развлекателните услуги.

1 януари 2024 г. е прогнозната дата за влизане в еврозоната

Слагат стикер “Честен търговец” и правят “черен списък” на некоректните

Курсът остава 1,95583 лв. за евро

Цените на стоките и услугите в страната ще бъдат обявявани в левове и евро за срок около 17 месеца при влизането ни в еврозоната. Целта е търговците да не закръгляват цените нагоре и да няма инфлация при въвеждане на еврото. Работната дата за присъединяване на България към еврозоната е 1 януари 2024 г.

Това е записано в проект на Национален план за въвеждане на еврото в България, с който вестник “Труд” разполага.

Преизчисляването на цените от левове в евро ще става при фиксирания курс от 1,95583 лв. за евро. Трябва да се използват всичките пет знака след десетичната запетая и едва след това полученият резултат може да бъде закръглен до един евро цент, пише в Плана за въвеждане на еврото.

Задължението за показване на цените в левове и евро е планирано да започне 30 дни, след като Съветът на ЕС приеме решение, според което България отговаря на условията за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс, при който ще влезем в еврозоната. Очаква се това решение да бъде взето шест месеца преди въвеждане на еврото в България. Което означава, че от август 2023 г. цените ще бъдат в левове и евро. Обявяването на цените в две валути ще продължи 12 месеца след влизането ни в еврозоната. През този период цените трябва да бъдат в левове и евро в магазините, във всички реклами на търговците и на сайтовете им. Двойното показване на цените ще важи и за администрацията. По време на този период всички суми, дължими от граждани на държавата и общините, като данъци, такси и т. н., ще се изписват в лева и в евро.

С цел поощряване на коректните търговци при определяне на цените в евро Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще организира кампания “Честен търговец”. Търговците, които спазват правилата за точно преобразуване на цените от лева в евро и ясно ги изписват, ще получат стикер “Честен търговец”. А имената на търговците, които нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат вкарани в “черен списък”, който ще бъде качен на сайта на КЗП. Гражданите ще могат да подават сигнали за търговци, които не спазват правилата за изписване на цените. Данни от страните, които последни са въвели еврото, показват, че рискът от закръгляване на цените нагоре е най-голям в услугите, особено в кетъринг сектора, салоните за красота, хотелите и развлекателните услуги.

Връщат ни рестото в евромонети

Плащаме 30 дни с двете валути

Банките обменят без такса 6 месеца

Половин година банките ще обменят левове за евро без такса.

През първия месец от влизането ни в еврозоната левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат законно платежно средство. Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., до 31 януари 2024 г. ще можем да пазаруваме едновременно с левове и евро. А търговците ще връщат ресто само в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения.

Така левовете ще бъдат изтеглени от обращение. Ще има и правило, според което в този един месец търговците няма да имат задължение да приемат повече от 50 броя монети при една покупка. Целта е магазините да не бъдат затруднявани от хора, които отидат да пазаруват с един плик стотинки.
След изтичане на първия месец от влизането ни в еврозоната, ще пазаруваме само с евро.

През първите шест месеца от въвеждане на еврото банките и “Български пощи” ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да взимат такса за тази услуга. Една година след влизането ни в еврозоната банките ще обменят левове срещу евро само по тяхно желание. Но БНБ ще обменя левове за неограничен период от време, като няма да взима такса за това.

Налози

Нови правила за данъците

В данъчните декларации и формулярите, които гражданите и фирмите ще попълнят след въвеждане на еврото, и които се отнасят за задължения към хазната за предходната година (преди въвеждане на еврото), дължимите суми ще бъдат в български левове. Самите плащания към хазната обаче ще трябва да бъдат в евро, изчислени по фиксирания курс на лева. Ако има закръгляване, то трябва да бъде в полза на гражданите - т. е. те може да платят няколко цента по-малко, но не и повече от дължимото в левове.

Условията по заемите няма да бъдат променяни

Може да има нова формула за лихвата по кредитите

Всички банкови сметки само в евро

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни, спестовни и депозитни сметки в банки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. Това ще стане при фиксирания курс от 1,95583 лв. за евро. Още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали го правят чрез банкомат или в офис на банка. Безкасовите плащания също ще бъдат само в евро.

Всички договори за депозити и кредити в лева ще продължат действието си след влизането ни в еврозоната. От деня на въвеждане на еврото, всички заеми, отпуснати в лева, ще се считат за заеми в евро. Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо ситуацията им преди превалутирането.

Въвеждането на еврото не изисква промени в съществуващите договори за левови заеми, тъй като въпросът за тяхното преобразуване ще бъде регламентиран от закон, уреждащ въвеждането на еврото в България. Този “еврозакон” ще предвижда, че договорите за кредит остават в сила и сумите в лева, ще се считат за суми в евро, като се преобразуват по фиксирания курс. Ако лихвата по заема е фиксирана, тя ще важи и след въвеждане на еврото. Ако заемът е с променлив лихвен процент, с “еврозакона” този параметър ще бъде променен. Но това трябва да стане по начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи, спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил при изплащане на заема в левове, пише в Плана. Банките ще информират клиентите си за предстоящите промени няколко месеца преди преминаване към еврото, вкл. и чрез оповестяване на сайтовете си на алгоритъма за преизчисление на лихвата.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения