“Левски” предлага работа на красавици

Миланов и ЦСКА напред в Лига Европа

Треньорът на „Рома към играчите: Исках половината да ви сменя

Мъри готов да напусне „Астана“

Бившият шеф на Общинска банка Александър Чакалски временно оглави „Топлофикация София“

Теменужка Петкова: Темата българската страна да бъде купувач на ЧЕЗ не стои на дневен ред

Цар Симеон II прие в двореца “Врана” бившия премиер на Македония проф. Владо Бучковски

Разкриха подпалвач, изпепелил „Лада” на съсед в монтанско село

100 000 лева гаранция за бившия финансов министър Стоян Александров

Утре у нас пристига сръбският президент Александър Вучич

Съдебната охрана в Монтана протестира, раздаваха бонбони

Илияна Йотова връчи български документи на спасителя от Лим Сафет Баличевац

Задържаха петима, докато произвеждат синтетичен наркотик

Поздравихме Кувейт за Националния празник Посланикът у нас Н. Пр. г-н Якуб Ал Атиики даде грандиозен прием в хотел „Маринела”

Юнкер тръгва на балканска обиколка Ще посети Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово

Шест недопустими грешки причинили срутването на хотел Вероника

Техническата експертна комисия, назначена със заповед на началника на РОНСК Варна за обследване на причините, довели до аварията на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“, приключи своята работа.

Съгласно заключенията в представената техническа експертиза в частта „Архитектура“ от пресслужбата на МРРБ посочват, че:

Инвестиционният проект съответства на визата за проектиране, правилата и нормативите за устройство на територията, нормите за застрояване и изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за проектиране, изпълнение, експлоатация и поддържане на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, определени с Наредба №12/03.07.2001 г. на МРРБ. Проектът е изработен съобразно ограниченията наложени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при издаването на предварително разрешение по чл.96, ал.4 от ЗУТ с изх.№АУ-17-56/15.12.2014 г., а именно:

– при проектирането и извършването на ремонта, реконструкцията и модернизацията на сградите следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, препоръките и заключенията в геотехническата експертиза и са посочени следните задължителните условия:

– недопустимо е извършване на ново строителство в имота;

– недопустимо е изпълнението на изкопни работи за промяна на фундаментите на съществуващите сгради и промяна на застроената площ и етажност на съществуващите сгради.

Реализацията на инвестиционният проект по част архитектура не е започнала.

По отношение на част Конструктивна заключенията на експертната комисия са:

1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.

2. Конструктивна експертиза- дава точна преценка на съществуващата конструкция и указания за укрепване на същата до кота ±0.00.

3. Своеволие и напълно неспазване на конструктивния проект. Неизпълнена първа фаза на строителството- укрепване до кота ±0.00.

4. Некомпетентност от страна на изпълнителя за риска, който би се появил при това грубо нарушение на етапността на изпълнение на видовете СМР, изрично подчертани в част СК и Плана за безопасност и здраве (ПБЗ).

5. Допускане на хора, при изпълняване на разрушителните действия от страна на изпълнителя, в противовес с всички изисквания по безопасност на труда.

В частта План за безопасност и здраве изводите на комисията са:

1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.

2. Извършване на СМР извън установеното работно време.

3. Грубо нарушаване на етапността, отразена в ПБЗ.

4. Допускане на работници на строителната площадка по време на извършващите се СМР от III етап – механизирано демонтиране и премахване на компрометираните конструктивни елементи.

5. Липса на координация между отделните изпълнители и проектантите по части СК и ПБЗ.

6. Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР.

Заключенията на експертната комисия сочат като причини, довели до аварията:

· Предприети некомпетентни действия за събаряне на съществуващата сграда.

· Саморазрушаването на съществуващата сграда е възможно единствено при загубване на устойчивостта на основни носещи конструктивни, което е осъществимо с изрязване на армировка и бетонното ядро на част от основните носещи конструктивни елементи. Това е довело до претоварване на останалите носещи конструктивни елементи и пълна загуба на устойчивост. Такава дейност води до моментално разрушаване.

· При изцяло механизирано премахване на конструктивни елементи, е недопустимо наличието на хора сградата. В ПБЗ изрично е подчертано, че по време на механизирания демонтаж не трябва да има работници в обсега на строителната площадка.

· Няма актуализиран комплексен план-график, изготвен от главния изпълнител на строежа, съобразно неговите възможности по отношение на работна ръка, механизация и технологии, съгласуван с подизпълнителите, при пряк контрол на Координатора по безопасност и здраве.

· Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР, като напълно са игнорирали етапа за укрепване и подсилване на конструкцията до кота ±0.00.

· Действия противоречащи както на изричната заповед на координатора по БЗ при изпълнение на строителството, така и на задълженията на изпълнителя, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР – Приложение 6, т.1 Извършване на специални видове работи при разрушаване на сгради и съоръжения.

Предстои утвърждаване на протокола на техническата експертна комисия и предоставянето му на посочените лица за изпълнение на дадените от комисията предписания за ликвидиране последиците от аварията.

Заинтересуваните лица могат да подават възражения по констатациите и заключенията на експертната комисия в 7-дневен срок. Едва след разглеждане на възраженията и уважаване на основателните от тях, ще бъде утвърден окончателно протоколът от обследването на аварията и вписаните указания и решения ще бъдат задължителни.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете