Приета е стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България до 2022 г.

Правителството прие Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България до 2022 г. и Средносрочна оперативна програма за изпълнението й. В нея са включени документи, свързани с повишаване на ефективността и устойчивото развитие на пътния сектор, институционалния капацитет и усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура, бизнес план за АПИ, план за действие по пътна безопасност, средносрочна програма за пътищата и други. Направен е подробен анализ на състоянието на републиканската и общинска пътна мрежа, общата дължина, амортизационно състояние, състоянието на пътните съоръжения, статистика и прогноза за трафика и интензивност на движението.

Основните цели, залегнали в документа са:
* Развитие на устойчива пътна инфраструктура.
* Интегриране на пътната инфраструктура в европейската транспортна система.
* Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура.
* Ефективно управление на пътния сектор.
Стратегията е ключов документ за развитието на пътната инфраструктура в България през настоящия програмен период на Европейския съюз и е основа за включването й в транс-европейската пътна мрежа, което ще допринесе за ускорено регионално развитие на икономиката, безопасност, достъпност и екологичност на транспортната мрежа.

Предвижда се до 2022 г. в България да има 635 км новоизградени автомагистрали от общата проектна дължина на автомагистралите - 1 245 км. Ще бъдат завършени „Хемус”, „Струма”, „Черно море” и „Калотина”, както и ще се рехабилитират общо 17 072.67 км републикански пътища от I, II и III клас.

В рамките на този основен за транспортния сектор документ е разработен финансов план за обезпечаване на всички дейности по поддържането и изграждането на цялостната пътна инфраструктура. Включен е и списък с приоритетни проекти и програми за развитие на транспортната инфраструктура, както и механизмите за мониторинг и оценка на изпълнението.

Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г. и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й бяха разработени в рамките на подписано Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Коментари

Задължително поле