Депутатите гласуват промените в Закона за опазване на земеделските земи

НС ще гласува на второ четене промените в Закона за опазване на земеделските земи. Това предвижда първата точка от дневния ред на парламента за днешното редовно пленарно заседание.

Чрез заложените промени, съгласуването на проекти за рекултивация на земя за земеделски нужди и на нарушени терени в горски територии ще се извършва от министъра на земеделието и храните, за хвостохранилища – от министъра на енергетиката, а за сметища и други депа за отпадъци - от министъра на околната среда и водите.

Без процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране ще става промяната на предназначението на земеделски земи, когато е предвидена с влязъл в сила общ устройствен план и в случаите на предоставена с решение на Министерския съвет концесия.

За изграждането и разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ще се изисква становище от КЕВР.
Законопроектът като цяло цели облекчаване на режима по утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, когато това касае подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, които не засягат сериозно начина, по който се обработва земята, както и за големи инвестиционни проекти.

Коментари

Задължително поле