Тримата големи – почтени, етични и независими

И тези промени в съдебния закон са свързани с очакването в съдебните зали да влезе справедливостта.

По-почтени, по-етични и по-независими да бъдат тримата големи в съдебната власт – председателите на Върховен касационен съд (ВКС) и Върховен административен съд (ВАС) и главният прокурор при назначението им от президента. Досега те трябваше да отговарят на условието за високи професионални и нравствени качества.

Новото изискване е записано във втория пакет с промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които Министерството на правосъдието публикува за обсъждане миналата седмица. На 16 май проектът ще бъде обсъден със Съвета за съдебна реформа и после внесени в Министерския съвет.

Законопроектът налага следните изисквания към тримата големи в съдебната власт: 1. почтеност: способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт; 2. висока професионална компетентност: да притежава задълбочени знания в областта на правото, богат практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени аналитични способности; 3. преданост към върховенството на правото: с принос за утвърждаването на правовата държава; 4. да притежава изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения; 5. да притежава развити умения за работа в екип, за мотивиране и на колеги, за търсене и носене на отговорност. В сила остава и условието избраникът за високия пост да има най-малко 12 години стаж.

Съдийско самоуправление

В законопроекта на министър Екатерина Захариева се предвиждат повече правомощия за пленумите на ВКС и ВАС. Най-същественото от тях е, че те ще могат да правят номинации за председатели на съдилищата до колегията на ВСС.

Освен това ще могат да изслушват кандидатите за председател и да дават становище за кандидатурите. В правомощията им влиза и да определят състава на колегиите и броя и съставите на отделенията, както и тяхната специализация. Пленумите на двете върховни съдилища ще могат да изслушват предложените от председателя на съда кандидати за назначаване на негови заместници и да предлагат председателите на отделения. Промените важат и за общите събрания на другите съдилища.

Да предлага административен ръководител на съд ще може и министърът на правосъдието. Допуска се и самопредлагане на кандидат.

Единна и децентрализирана прокуратура

Прокурорът от по-горестоящата прокуратура може да извършва действия, включени в компетентността на прокурорите от по-ниските по степен прокуратури и писмено да спира, отменя или изменя актовете им в определените със закон случаи. Когато отменя прокурорски акт поради това, че не са извършени необходимите действия за разкриване на обективната истина, горестоящият прокурор указва какви действия и за установяване или проверка на какви факти следва да се извършат. Мотивираните писмени указания на прокурора от по-горестоящата прокуратура са задължителни за по-ниските по степен прокурори. Премахва се текстът, който гласеше, че всички прокурори са подчинени на главния прокурор.

В промените се отделя и внимание на отчетността на главния прокурор, като се предлага на всеки 6 месеца той да представя на прокурорската колегия, на Инспектората към ВСС и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките.

В кадрови план се предвижда ръководителите на горестоящите прокуратури да могат да предлагат началници на прокуратура в съдебен район. Предложения може да внася правосъдният министър и самият кандидат да се предложи, както е досега.

Под дисциплинарна отговорност

Категорични са и измененията за дисциплинарната част, по която страната често отнася критики от Брюксел. Съдия, прокурор или следовател може да бъде отстраняван от длъжност само ако е привлечен като обвиняем, но не и ако срещу него има досъдебно производство, без да има повдигнато обвинение. Въвежда се и срок за т.нар. „временно отстраняване“, максимум за година и половина.

Изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) също да може да носи отговорност, ако е уронил престижа на съдебната власт, дори ако междувременно е подал оставка от ВСС и се върне на работа в съдебната система.

Предвижда се дисциплинарна отговорност и за шеф на прокуратура, който не осъществи контрол за това дали мотивираните писмени указания на обвинител от по-горестоящата прокуратура са изпълнени от подчинените му.

Отпада напълно сегашното наказание „порицание“ и се коригират тези, които предвиждат за намаляване на заплатата и сроковете за понижаването в длъжност и ранг. Заплататата на провинил се магистрат ще се реже от 10 до 20% за срок от 6 месеца до една година. В момента намаляването е от 10 до 25% за срок от 6 месеца до две години.

Проверки за почтеност

С уреда полиграф, наричан още детектор на лъжата, ще се проверява почтеността на експертите на Инспектората към ВСС (ИВСС). Ако не минат изследването успешно, те ще бъдат освобождавани.

Съдебните ревизори наследяват голяма част от правомощията на Сметната палата и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. ИВСС ще извършва проверки на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт. Например, ако магистрат не подаде декларация в срок ще бъде глобен от 300 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 600 до 6000 лв.

Освен това инспекторите ще анализират, обобщават и установяват качеството на делата, които са приключили с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите.

Коментари

Задължително поле