Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" публикува проект на предварителна оценка на риска от наводнения

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩАВА

 на основание чл.146т, ал.1, т.2, във връзка с чл.146р, ал.1, т.1 и чл.146с, ал.1, т.1 от Закона за водите, че на интернет страницата на дирекцията https://wabd.bg/ и на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/ е публикуван:

ПРОЕКТ НА

АКТУАЛИЗИРАНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

Срокът за консултации по документа и представяне на становища е от датата на публикуване на съобщението 17.03.2021 г. до 07.06.2021 г.

Становища по документа може да се изпращат на адрес:

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”,

гр. Благоевград, 2700, бул.„Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441 или на e-mail: bdblg@wabd.bg

 

Актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения се извършва по проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите, в партньорство с Басейновите дирекции за управление на водите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони