II. Грубият опит за екзекуция на един български академик

Продължение от бр. 228

Защо човек, заварил Медицинския университет почти на нула и по време на световна финансова криза намира начини и сили да го реновира напълно, да вдигне приходите на преподавателите 4 пъти и да остави след себе си 100 милиона лева е мачкан, преследван и съден?

Колкото са по-големи приходите за университета, толкова по-безпощадна е прокуратурата

Щом нещо е извършено по времето на ВМ (акад. Ваньо Митев) то се инкриминира, но щом същото се извърши от ВМ (проф. Вихра Миланова) всичко е законно

С инкриминирането на договора, сключен от проф. Алексей Алексеев, бившия главен секретар на Медицински университет-София (МУС) с адв. Пенова за юридически услуги, човек не знае да плаче ли или да се смее. „...Съдът прие за установено, че на адв. Пенова по процесния договор е била платена само сумата от 5100 лева, а не 10 200 (според СГП) (...) С оглед на изложеното, съдът прецени, че посоченият договор не представлява неизгодна сделка и сключването му е било необходимо с оглед интересите на МУС, а резултатът от него многократно надхвърля направените разходи – стр. 63“.

За какво става дума: МУС се бори от 2008 г. за придобиване на собственост на 5784 кв. м по КККР на гр. Китен, община Приморско – безценен имот на първа линия на южния плаж на Китен. „В резултат на действията на адв. Пенова на 23.12.2016г. от Областния управител на област Бургас се е получила Заповед №РД-10-241/21.12.2016 г., че на МУС се предоставя безвъзмездно правото за управление върху имота (...) Посоченият резултат е изцяло в полза на МУС, поради което и преценката на ръководството за ангажиране на същата е била целесъобразна и правилна - стр. 62“. „...Посоченият договор не представлява неизгодна сделка и сключването му е било необходимо с оглед интересите на МУС, а резултатът многократно надхвърля направените разходи – стр. 63“.

Срещу 5100 лева се придобива имот на първа линия от почти 6 декара и този брилянтен ход на ръководството на МУС се инкриминира?!

Друго „престъпно“ деяние на проф. Алексеев е изплащането на „16 324 лв. на фирма „Интер Хекс“ ООД за организация на мероприятието от 22.08.2015 г. в Лондон, като 5600 лв. от последната сума са били набрани от МУС от спонсорство - стр. 73“. По идея на МУС и МУ-Пловдив в посолството ни в Лондон се организира мероприятие по рекламиране на двата университета, като на фирма „Интер Хекс“ ООД се възлага осъществяването му. Фирмата прави това безплатно, нещо повече - осигурява българското посолство и по този начин спестява голяма сума на двата университета за наем на помещение.

Двата университета си плащат пътните, дневните и нощувките, както и си поделят стойността на банкета и програмата. Мероприятието е изключително успешно! Само в МУС след него се записват около 200 студенти от Великобритания, което прави само от първата година приход от 1,6 милиона евро. Следващата година проф. Миланова провежда напълно идентично мероприятие, със същата фирма, като този път се включва и МУ-Варна и разноските се делят на 3. Само мероприятието, проведено през 2015 г. и само на МУС (по схемата проф. Алексеев е платил, а акад. Митев не го е надзиравал) е инкриминирано от Софийска градска прокуратура (СГП). СГП се опитва да внуши, че фирма „Интер Хекс“ ООД е длъжна да плати частта от коктейла и командировачните на МУС през 2015 г., но не и през 2016 г. и не на другите 2 университета. „Основният въпрос, на който следва да се отговори, е дали организирането на събитието „минало, настояще, бъдеще“ попада в обхвата на задълженията на „Интер Хекс“ ООД по договор № Д-48/29.12.2014г между МУС и „Интер Хекс“ ООД – стр.73“.

Заключението на съда е, че „мероприятието излиза извън предмета на посочения договор (...) организирането е било инициатива на МУС, а не на „Интер Хекс“ ООД (...) не е налице незаконосъобразно разпореждане от страна на подсъдимия Алексеев, а напротив - законосъобразно плащане - стр.74“.

Както се очаква, щом нещо е извършено по времето на ВМ (акад. Ваньо Митев) то се инкриминира, но щом същото се извърши от ВМ (проф. Вихра Миланова) всичко е законно. Колкото са по големи приходите за университета, толкова по-безпощадна е прокуратурата!

Инкриминирани са и комисионните, изплатени по договор №ДА-94А/12.11.2015 г. със Станислава Цонкова. Съдът постановява: „Не е налице и вреда от сключването на договора. Действително, за всеки един от привлечените студенти, МУС е заплащал сумата от 10% върху внесената такса, но доколкото постъпилите в МУС суми /в размер на 90%/ от таксата многократно надхвърлят разходите по договора, то още веднъж според настоящия състав същият се явява изгоден, а вреда от неговото сключване липсва - стр. 64“.

Обвинението, че акад. Митев не е упражнил контрол върху „престъпна“ дейност на проф. Алексеев на датите 27.05.2016 г. и 07.06.2016 г., когато не е ректор, надхвърлят всякакви разумни граници. Според прокуратурата пълномощното, дадено на проф. Алексеев от акад. Митев е безсрочно и важало?

Проф. Алексеев разписва плащанията на въпросните дати с идентично пълномощно, подписано от проф. Вихра Миланова, действащ ректор по това време. Излиза, че пълномощното на действащия ректор не е валидно, а това на предишния е валидно?! По такъв начин за кой ли път прокуратурата демонстрира, че само извършеното от ВМ (Ваньо Митев) е престъпление, а същото от ВМ (Вихра Миланова) – не!

Най-голямото „престъпление“ според прокуратурата е, че с изнесеното обучение са нанесени щети на университета за над 1 милион лева. Става дума за договори, одобрени от академичния съвет и подписани от акад. Митев за изнесено обучение в Никозия, Кипър и Киасо, Швейцария. Няма никакви разходи от българска страна, преподавателите получават по 5000 евро за 25 работни дни – платени от насрещната страна. Освен това, на студент се превеждат на МУС по 1500 евро от Никозия и по 1000 евро от Киасо.

Според прокуратурата МУС е трябвало да взема от студент по 7414,20 лв. и поради това университетът е бил ощетен с 1 105 083,20 лв. от приема на 146 души студенти-специализанти. Дребната подробност, която „пропуска“ прокуратурата е, че вземайки въпросната сума, МУС трябва да поеме и издръжката на студента, която е между 16 000 и 26 000 евро годишно. Ето решението на СГС: „Установено е обаче, че съобразно постигнатите договорености между МУС за разкриване на предклинични центрове в Киасо и Кипър, цялата издръжка е оставала в тежест на партньорските на МУС организации – ИН Кампус-Швейцария и ЧЕСД-Италия, а МУС е осигурявал само необходимите преподаватели за извършване на обучението, за което получавал съответно 1000 евро на година за студентите, обучавани в Киасо и 1500 евро на година за студентите, обучавани в Кипър. В тази връзка според настоящия състав е била налице единствено полза за МУС в резултат на постъпващите от обучението на студентите средства, без никакви разходи от страна на МУС – стр. 68“.

Що се отнася до широко рекламирания „незаконен“ прием на чуждестранните студенти, СГС заключава следното: „От събраните по делото доказателства се установи, че съгласно и посочения чл. 2, ал. 1 от наредбата, МУС е приел Правилници за прием на студенти за всяка година, утвърдени от Академичния съвет, като приемането на посочените чужди граждани ставало въз основа на успешно издържан входящ изпит /тест/ на английски език, който се състоял от две части – писмен и устен. Писменият изпит включвал два теста с научна насоченост, базирана на спецификата на медицинските специалности. Устният изпит включвал конкретни въпроси от областта на биологията, химията, анатомията и физиологията (...) било издавано и съответното учебно помагало. Ето защо според настоящия състав не се доказва, че посочените 146 студенти са били приети в МУС без изпит по биология и химия, доколкото съгласно посочената и по-горе академична автономия, съдържанието на самите приемни изпити е в прерогативите на съответното учебно заведение (...) Няма законова регламентация и на правилата за обучение на чуждестранни студенти извън територията на Република България във висшите учебни заведения - стр. 68“.

Тук е редно да се припомни, че след излизането на Куневия одит, заклеймяващ приема на чуждестранни студенти, Вихра Миланова приема още 100 такива през октомври 2016 г. по същия „незаконен“ начин – нещо, което напълно естествено с оглед на поведението на СГП отново не е инкриминирано!

Както и преди „Труд“ писа, г-жа Кунева, а и прокуратурата не правят разлика между факултет/филиал (6 годишно обучение, завършващо с диплома за магистър и подлежащо на акредитация) и изнесено факултетско поделение /център с две годишно обучение, неподлежащо на акредитация, завършването на което единствено позволява записването в трети курс/. Откриването на центрове „е в правомощията на Академичния съвет и тяхната структура и функция се определят от правилник за дейността на съответното висше училище, което е и направено. В същия смисъл е и писмото от МОН до подсъдимия Митев – стр. 69“.

Следователно, както писа „Труд“, изследвайки изнесеното обучение, нито приема на студенти-стипендианти, нито откриването на предклиничните центрове, нито финансовите взаимоотношения са незаконни и ощетяващи МУС. Напротив, налице е ясна, нетна печалба за университета, потвърдена от СГС.

СГС ясно обобщава: „Всички договори са сключени в интерес на МУС, а от тяхното изпълнение не са произлезли вреди, а само ползи – стр. 65“.

„Както заяви и самият Митев в своите обяснения – неговата субективна увереност е била, че всички предприети действия, сключени договори са били само и единствено в интерес на МУС, като съотношението разходи-приходи по тях винаги е било в полза на Университета, нещо с което настоящият състав е съгласен – стр. 83“.

Заключение

СГП е обжалвала решението на СГС пред по-горната инстанция, Апелативния съд. СГП ще има тежката задача да убеди Апелативния съд, че 1200 лева са повече от 1600, че дейностите на адвокатите Димитрова, Арнаудов и Пенова, донесли и спестили милиони на МУС, са нанесли вреди; че центърът по предклинични дисциплини е „скрита форма на факултет“; че когато нямаш разходи, а само приходи, ощетяваш университета си; че решенията на академичния съвет са противозаконни и ректорът и главният секретар не трябва да ги изпълняват, нарушавайки субординацията във висшите училища; че купуването на високопроходима кола е престъпление (но купуването на коли, гарнирани с камиони и яхти, мерцедеси и бусове - не); че фирма, която организира по искане на медицински университети мероприятие в Лондон, донесло милиони печалба, освен че осигурява безплатни зали за това, трябва и да плати билетите, пътните и нощувките на официалните представители на МУС; че пълномощното на бившия ректор е безсрочно и валидно когато той не е ректор, а същото пълномощно на действащия ректор не е валидно и т.н.

Как СГП ще обясни следното: прие­маш „незаконно“ студенти, сключваш „неизгодни“ договори, организираш мероприятие в Лондон и си заплащаш разходите, не контролираш „престъпните“ действия на главния си секретар, казваш се ВМ (Ваньо Митев) и отиваш на съд, и в същото време приемаш „незаконно“ студенти, сключваш „неизгодни“ договори, организираш мероприятие в Лондон и си заплащаш разходите, не контролираш „престъпните“ действия на главния си секретар, казваш се ВМ (Вихра Миланова) и всичко е наред?!

Защо в България не вървят нещата, защо се съсипват най-добри начинания, вместо да се подкрепят? Защо човек, заварил университета почти на нула и по време на световна финансова криза намира начини и сили да го реновира напълно, да вдигне приходите на преподавателите 4 пъти и да остави след себе си 100 милиона лева е мачкан, преследван и съден, и от кого?

От човека, ощетил безвъзвратно държавата си с над 10 милиарда евро, затваряйки 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй“ и получаващ „законни“ финансови облаги от банката, облагодетелствана от смазването на атомната ни енергетика; договарящ робски пресъединителни условия; съсипал пробива на наш университет в Западна Европа и разбил образованието в България като цяло; съсипал дясното политическо пространство; истински атомен разрушител докопал се до топли европейски постове!

Кой трябва да бъде съден – този който направи богат и пръв във всичко университет, прочул българското висше образование в чужбина или продаващият българските национални интереси, нагло провъзгласил се за главен антикорупционен борец с брюкселски чадър, бюрократ, жаден за власт и пари?

Но за тази персона в следващия брой.

 

Ваньо Митев - житие

Ваньо Иванов Митев е роден през 1954 г. в Русе. Син е на проф. Иван Митев, известен като откривателя на шестия сърдечен тон – първото българско откритие в областта на медицината.

Филиалът на Медицинския университет във Враца носи името на Иван Митев, както и площадът в родното му врачанско село Крушовица, където се издига негов паметник.

Акад. Ваньо Митев завършва Медицинска академия през 1982 г., а на 44-годишна възраст става най-младият на времето професор.

Ръководител е на катедрата по химия и биология вече 20 години. Бил е зам.-декан и зам.-ректор на Медицински университет-София (МУС), има и по два мандата като ректор на учебното заведение и председател на Съвета на ректорите.

От 20 г. е член на Общото събрание на МУС, на Факултетния съвет на Медицинския факултет и на Академичния съвет.

Бил е избиран два пъти за учен на годината от МОН. Има около 190 публикации в научни списания с импакт фактор над 700, цитирани на 4000 пъти.

Акад. Митев е доктор хонорис кауза на няколко български и чуждестранни университета.

Почетен гражданин е на община Горна Малина и градовете Враца, Мизия и Русе. Избран е за чл.-кореспондент на БАН и академик.

Той стана известен с това, че за два мандата като ректор на МУС, във време на финансова криза, успя да превърне един беден университет в богато учебно заведение, класирано на първо място по всички направления. Освен това той увеличи трудовите възнаграждения на преподавателите 4 пъти, ремонтира цялата остаряла материална база и остави 100 млн. лв. излишък в бюджета на МУС.

Успя да изнесе обучение в Швейцария, с което повдигна авторитета на българското висше образование и привлече хиляди чуждестранни студенти от ЕС.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване