Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания и нагласите на обществото към тях

Агенцията за социално подпомагане изпълнява дейностите по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, BG05M9OP001-2.038–0001–С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, който приключва в края на октомври 2023 г.

Целта на проекта е създаване на възможност за независим и достоен живот на хората с психични разстройства и умствена изостаналост чрез преструктуриране на грижата за тях в нов тип услуги от резидентен тип, които да осигуряват близка до семейната среда.

Основните предизвикателства пред процеса на деинституционализация според проведено социологическо проучване от агенция „Алфа Рисърч“ относно „Нагласите на обществото към хората с умствена изостаналост и с психични разстройства“ през 2023 г. са няколко. Към настоящия момент обществото вижда три основни позитива от процеса: по-добри материални условия, по-добра грижа, повече самостоятелност. Същевременно, необходимо условие за успех на процеса, е осигуряването на достатъчен като брой, добре мотивиран и обучен персонал, който да се грижи за хората с тези проблеми. Постепенно нарастват запознатостта и положителното отношение към мерките по деинституционализация на хората с умствена изостаналост и психични разстройства. На национално ниво нарастват от 22% през 2020 г. на 33% през 2023 г. Сред местните общности запознатостта и одобрението нарастват от 41% до 48%, т.е. вече почти всеки втори знае и одобрява процеса. Важно е да се отбележи, че местните общности от населените места, в които вече са разкрити нови услуги, реагират позитивно – независимо дали са запознати или не с мерките, подкрепата за тях сериозно доминира над неодобрението (63%:21%). Малко по-скептична остава широката общественост, но и там одобрението надхвърля неодобрението (53:31%). Все още значителна част от обществото е по-скоро пасивна и гледаща отстрани с известно съчувствие, но без желание да се ангажира и да разбере в дълбочина проблемите и същността на хората с такива проблеми. За да бъде преодоляна стигмата, която все още тегне над тях, те трябва да бъдат видими с лични истории, които показват положително развитие за тях вследствие на новия тип грижа.

Новоразкритите центрове за грижа от резидентен тип към 01.09.2023 г. са общо 37. В изпълнение на дейностите по проекта са изготвени общо 1007 оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на лицата, настанени в определените за закриване специализирани институции и в Държавните психиатрични болници. От тях успешно са изведени 517 потребители и са закрити 6 специализирани институции от предвидените 10 такива. В хода на процеса е осъществена комуникационна и информационна кампания в 28-те области на страната, включително събития за откриване на новите услуги в съответните населени места. Разработени са обучителни пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система и “Програма за подготовка за живот в общността”.

Партньори и заинтересовани страни по проекта са – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, държавните психиатрични болници, местни власти – кметове и администрация в общини, в които се изграждат социални услуги и в общини, в които се закриват специализирани институции, Националното сдружение на общините, неправителствени организации, осъществяващи дейности в подкрепа на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот.

Проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини