Oбновяват сградите на ОД МВР и Първо РПУ-Благоевград по проект на oбщината

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и одобрената Инвестиционна програма на oбщина Благоевград.

Проектът ще се изпълнява по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Благоевград“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Областна дирекция на МВР и Първо РПУ – Благоевград. С неговото реализиране ще се подобри енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, комфорта на обитаване в обновените сгради, като в същото време ще се удължи живота на сградите. Освен това, ще се осигури достъп до сградите на хората с увреждания чрез изграждане на необходимите специализирани съоръжения. С внедряване на мерките за енергийна ефективност с сградите на ОД МВР и Първо РПУ-Благоевград ще се подобри екологичната обстановка в региона чрез намаляване на емисиите на парникови газове.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 1 645 987,00 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Коментари

Задължително поле